Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

                                                                                                                                                     Kraków, dnia 27 sierpnia 2009r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu urządzeń i przyrządów badawczych, tj. kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie, w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje: a) część 1 - Urządzenie do anodowej woltamperometrii inwersyjnej (ASV) (1 sztuka), b) część 2 - Magnetyczny sorter komórek (1 sztuka), c) część 3 - Układ do pomiaru stężenia tlenu (2 sztuki), d) część 4 - Detektor Corona CAD (charged aerosol detektor) (1 sztuka), e) część 5 - Detektor radioaktywności (1 sztuka), f) część 6 - Czytnik płytek (1 sztuka), g) cześć 7 - Spektrofotometr do pomiaru stężenia DNA/RNA/białek (1 sztuka), h) część 8 - Spektrofotometr dwuwiązkowy UV/VIS (1 sztuka), i) część 9 - Fluorymetr do pomiarów fluorescencji chlorofilu in vivo z wyposażeniem do obrazowania (PAM) (1 sztuka), j) część 10 - Spektrometr masowy typu ESI (1 sztuka), k) część 11 - Cytometr przepływowy (1 sztuka), l) część 12 - System do mikroskopowej laserowej mikropreparatyki (1 sztuka), ł) część 13 - Wytrząsarka do hodowli bakteryjnych (1 sztuka), Wytrząsarka do hodowli komórek owadzich (1 sztuka), n) część 14 - Wytrząsarki (3 sztuki).


PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ
w odniesieniu do części 6, 8, 13 postępowania

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy w odniesieniu do części 6, 8, 13 postępowania.

Pytania do Części 6 - Czytnik płytek - 1 sztuka :

1. Czy oferowany wielofunkcyjny czytnik mikropłytek powinien działać w zakresie od 200 do 1000 nm, z możliwością wyboru długości fali co 1 nm, gwarantując precyzyjny wybór żądanej długości fali wiązki o szerokości 5 nm?

Odpowiedź: Czytnik powinien mieć możliwość wyboru długości fali co 1 nm, gwarantując precyzyjny wybór żądanej długości fali wiązki o szerokości 5 nm. Jednakże, podany w specyfikacji przetargowej zakres 230-1000 nm jest wystarczający.

2. Czy oferowany czytnik wielofunkcyjny powinien zapewniać liniowość wyników w zakresie pomiarowym absorbancji co najmniej od 0 do 4 Abs, zapewniając Zamawiającemu, możliwość pracy w bardziej stężonymi roztworami?

Odpowiedź: Czytnik powinien zapewniać liniowość wyników w zakresie pomiarowym absorbancji od 0 do około 3 Abs.

3. Czy odczyt płytki 96-dołkowej przy pomiarach spektrofotometrycznych nie powinien być dłuższy niż 15 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie ze specyfikacją w SIWZ wymaga urządzenia gdzie odczyt płytki 96-dołkowej przy pomiarach spektrofotometrycznych wynosi <20 sekund. Zamawiający dopuszcza urządzenia gdzie pomiar jest krótszy.

4. Czy Zamawiający wymaga aby czytnik umożliwiał dokonywanie odczytów i porównywanie danych z pomiarów kuwetowych z pomiarami mikropłytkowymi, dzięki korekcji wyników z mikropłytek do danych uzyskanych kuwet o długości drogi optycznej wynoszącej 10 mm, bez konieczności stosowania kuwet?

Odpowiedź: Czytnik powinien umożliwiać dokonywanie odczytów zarówno z mikropłytek jak i kuwet.

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowy czytnika o inne rozwiązanie nie wymagające stosowania płytki kwarcowej, a zapewniające możliwość dokonywania pomiarów w pojemnościach poniżej 5 µl?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że zostanie zapewniona udokumentowana możliwość precyzyjnego i powtarzalnego dokonywania pomiarów w pojemnościach poniżej 2 µl.

6. Czy czytnik powinien zapewniać możliwość odczytu płytek 1536-dołkowych, pozwalający zredukować znacząco ilość potrzebnych do oznaczeń odczynników?

Odpowiedź: Nie jest to konieczne.

7. Czy szerokość pasma wzbudzenia może wynosić 5 oraz 12 nm, zaś emisji 12 nm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

8. Czy Zamawiający dopuszcza czytnik o parametrach takich samych lub lepszych od opisanego, czyli posiadającego zakres odczytu fluorescencji na wzbudzeniu od 200 do1000 nm oraz na emisji od 270 do 840 nm, z opóźnieniem odczytu TRF 0 - 1400 µs z możliwością regulacji czasu integracji przy pomiarach?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby opóźnienie odczytu było w granicach 0 - 2000 µs.

9. Czy Zamawiający dopuszcza czytnik o czułości odczytu fluorescencji 0.4 fmol/dołek dla odczytów z góry i 4 fmol/dołek dla odczytów z dołu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

10. Czy zakres dynamiczny dla pomiarów fluorymetrycznym powinien być nie mniejszy niż 6 dekad dla pomiarów z góry i 5.5 dekady dla pomiarów z dołu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czytnika umożliwiającego precyzyjne pomiary fluorymetryczne w podanym zakresie wzbudzenia i emisji oraz umożliwiające pomiary TRF.

11. Czy urządzenie powinno być dostarczone wraz z modułem umożliwiającym pomiary luminometryczne, czy też powinno zapewniać możliwość dokonania takiej rozbudowy w przyszłości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia z modułem umożliwiającym pomiary luminometryczne.

12. Czy czytnik powinien być tak skonstruowany, aby rozbudowa o moduł luminometryczny mógł się odbyć w laboratorium użytkownika, bez konieczności wysyłania urządzenia poza teren Polski?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia z modułem umożliwiającym pomiary luminometryczne.

13. Czy w celu zapewnienia dokonywania bardzo czułych pomiarów luminometrycznych, czułość czytnika dla tych pomiarów powinna wynosić co najmniej 7 amol/dołek przy zakresie dynamicznym wynoszącym 7 dekad?

Odpowiedź: Zaproponowane rozwiązanie nie jest wymagane

14. Czy w celu zapewniania większej czułości, moduł luminometryczny powinien być wyposażony w filtry interferencyjne, zamontowane na ruchowym kole, zapewniając możliwość odczytów przy co najmniej 6 długościach fali?

Odpowiedź: Zaproponowane rozwiązanie nie jest wymagane

15. Czy urządzenie powinno umożliwiać dokonywania płynnego skanowania widma zarówno dla pomiarów absorbancji, fluorymetrycznych jak i dłuższych pomiarów luminometrycznych?

Odpowiedź: Zaproponowane rozwiązanie nie jest wymagane

16. Czy pomiary luminescencji powinny odbywać się zarówno poprzez filtry interferencyjne, jak i monochromator, zaś sposób wybory długości fali powinien być definiowany z poziomu oprogramowania?

Odpowiedź: Zaproponowane rozwiązanie nie jest wymagane

17. Czy urządzenie powinno być dostarczone z dyspenserem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia z dyspenserem

18. Czy Zamawiający może określić liczbę dyspenserów, z jaką czytnik powinien być dostarczony?

Odpowiedź: Czytnik powinien być dostarczony przynajmniej z jednym dyspenserem. Dostarczenie drugiego dyspensera jest punktowane.

19. Czy powinna być zachowana możliwość rozbudowy w laboratorium użytkownika, ilości dyspenserów do co najmniej 3, zapewniając możliwość pracy nawet z najbardziej złożonymi aplikacjami? Czy taka rozbudowa nie powinna wymagać od użytkownika wysyłania czytnika do innego miasta lub państwa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga rozbudowy do 3 dyspenserów.

20. Czy Zamawiający dyspensery powinny być zamknięte wewnątrz obudowy czytnika, zachowując możliwość łatwego dostępu do tych elementów poprzez otwieraną dużą pokrywę? Tak zamontowane dyspensery są bezpieczne przed ewentualnymi uszkodzeniami niż takie elementy zamontowane na zewnątrz w oddzielnym module.

Odpowiedź: W celu łatwego dostępu, czyszczenia i dekontaminacji, dyspensery nie powinny być zamknięte wewnątrz czytnika.

21. Czy dyspensery powinny być wyposażone w funkcję opróżniania, umożliwiając cofnięcie niezużytych odczynników z powrotem do pojemników?

Odpowiedź: Zaproponowane rozwiązanie nie jest wymagane

22. Czy dyspensery powinny posiadać dedykowany program płukania, umożliwiający łatwą konserwację i czyszczenie tych czułych elementów?

Odpowiedź: Zaproponowane rozwiązanie nie jest wymagane

23. Czy inkubator może działać w zakresie od +4°C do +45°C (regulacja od 15°C do 45°C), zapewniając stabilność ±0.5°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie z inkubatorem działającym w zakresie od +4°C do +45°C (regulacja od 15°C do 45°C), zapewniający stabilność ±0.5°C ale nie jest to parametr wymagany.

24. Czy oferowany czytnik powinien komunikować się bezpośrednio, ze sterującym komputerem poprzez łącze USB, bez konieczności stosowania przejściówek?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga spełnienia tego warunku

25. Czy oprogramowania powinno zapewniać możliwość eksportowania wyników do plików w formacie doc (Word), xls (Excel), pdf (Adobe Reader)?

Odpowiedź: Zaproponowane rozwiązanie nie jest wymagane

26. Czy oprogramowanie powinno zapewniać możliwość automatycznego wysyłania wyników na wskazany adres email?

Odpowiedź: Zaproponowane rozwiązanie nie jest wymagane

27. Czy oprogramowanie sterujące powinno pozwalać na tworzenie indywidualnych profili użytkowników z oddzielnymi hasłami i uprawnieniami w celu ochrony danych badań?

Odpowiedź: Zaproponowane rozwiązanie nie jest wymagane

Pytania do części 8 - Spektrofotometr dwuwiazkowy UV/VIS - 1 sztuka

1. Czy Zamawiający wymaga aby zakres pomiarowy wynosił min. 190 - 1100 nm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zakres pomiarowy wynosił min. 200 - 800nm

2. Czy Zamawiający dopuszcza zakres fotometryczny -0,3 - -3 AU?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

3. Czy Zamawiający wymaga aby standardowy uchwyt do kuwet 10 mm (próbka i odnośnik) posiadał również możliwość stosowania kuwet o innej długości np.: 50mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga modułowej budowy komory próbek.

4. Czy Zamawiający dopuszcza zamiast łącza USB rozwiązanie równoważne, czyli łącze RS242 w czytniku z drugą końcówką USB do podłączenia do komputera?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem że zostanie zapewniona możliwość sterowania i akwizycji danych przez komputer PC.

Pytania do części 13 - Wytrząsarka do hodowli bakteryjnych - 1 sztuka, wytrząsarka do hodowli komórek owadzich - 1 sztuka.

1. Czy Zamawiający dopuszcza pojemność 4x6L na platformie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zakres temperatury pracy od maksymalnie +5oC powyżej temperatury otoczenia do minimalnie +80oC?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

3. Czy Zamawiający dopuszcza jednorodność rozkładu temperatury nie gorsza niż ±0.30oC?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.


Z poważaniem,

Piotr Molczyk

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ