Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Zamówienie jako Projekt pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia
jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R,
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Kraków, dnia 4 września 2009r.

Adresaci:
1. TK Biotech Tomasz Kamiński, Ul.Królewicza Jakuba 40, 02-956 Warszawa
2. HVD Holding AG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Muszyńska 29, 02-916 Warszawa
3. Bio-Rad Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Nakielska 3, 01-106 Warszawa


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu przyrządów badawczych, tj. kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie, w odniesieniu do jednej i/lub dwóch i/lub trzech części zamówienia.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) w części 1, 2 i 3 postępowania

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy w odniesieniu do części 1, 2 i 3, uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć:
1. za najkorzystniejszą w części 1 zamówienia uznano ofertę nr 2 Firmy HVD Holding AG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Muszyńska 29, 02-916 Warszawa, za cenę brutto w kwocie 2 749 942,22 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w kryterium cena: 36 pkt, natomiast w kryterium parametry techniczne 24 pkt, co daje łączny wynik w obu kryteriach 60 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w tej części niniejszego postępowania, dlatego też możemy zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni.

2. za najkorzystniejszą w części 2 zamówienia uznano ofertę nr 3 Firmy Bio-Rad Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Nakielska 3, 01-106 Warszawa, za cenę brutto w kwocie 96 432,26zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 60 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w tej części niniejszego postępowania, dlatego też możemy zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni.

3. za najkorzystniejszą w części 3 zamówienia uznano ofertę nr 1 Firmy TK Biotech Tomasz Kamiński, Ul.Królewicza Jakuba 40, 02-956 Warszawa, za cenę brutto w kwocie 490 524,21 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 60 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w tej części niniejszego postępowania, dlatego też możemy zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub e-mailem na adres: bzp@adm.uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ