Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 271436-2009 z dnia 2009-08-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
zakupu i dostawy laptopa i skanerów dla Biblioteki Wydziałowej WZiKS UJ
Termin składania ofert: 2009-08-17


Kraków: zakup i dostawa laptopa i skanerów dla Biblioteki Wydziałowej WZiKS UJ
Numer ogłoszenia: 151293 - 2009; data zamieszczenia: 09.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 271436 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostawa laptopa i skanerów dla Biblioteki Wydziałowej WZiKS UJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa laptopa i skanerów dla Biblioteki Wydziałowej WZiKS UJ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.21.61.10-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 4340.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: zakupu i dostawa laptopa

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ProPTI Karol Głowa, ul. Balicka 35, 30-147 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 3290.00
Oferta z najniższą ceną: 3290.00 oferta z najwyższą ceną: 3290.00
Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: zakup i dostawa skanerów

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ProPTI, ul. Balicka 35, 30-147 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 1050.00
Oferta z najniższą ceną: 1050.00 oferta z najwyższą ceną: 1100.00
Waluta: PLN.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ