Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Zamówienie jako Projekt pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia
jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R,
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Kraków, dnia 10 września 2009r.

Adresaci:
1. Kendrolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
2. ALAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa
3. LABART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
4. Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Myśliborska 89, 60-432 Poznań
5. IKA POL Wojciech Byrski, Ul.Przy Bażantarni 4/6, 02-793 Warszawa


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu urządzeń i przyrządów badawczych, tj. kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej w odniesieniu do wirówek i mieszadeł, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) w części 1, 2, 3, 4 i 5 postępowania

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy w odniesieniu do części 1, 2, 3, 4 i 5, uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć:
Część 1
1. za najkorzystniejszą w części 1 zamówienia uznano ofertę nr 1 Firmy Kendrolab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, za cenę brutto w kwocie 525 096,76 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 70 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w tej części niniejszego postępowania, dlatego też możemy zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni.
Część 2
2. za najkorzystniejszą w części 2 zamówienia uznano ofertę nr 4 Firmy Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Myśliborska 89, 60-432 Poznań, za cenę brutto w kwocie 63 457,19 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 70 pkt.
Ponadto zamawiający zawiadamia, iż z postępowania w tej części odrzucono:
a) ofertę nr 2, tj. Firmę ALAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa. Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Wykonawca w swojej ofercie zaoferował przedmiot zamówienia niegodny z wymaganiami SIWZ, gdyż zaoferowana wirówka do wirowania średnich objętości nie ma możliwości nastawiania prędkości w jednostkach prędkości kątowej. Wymóg taki zawarty był w pkt 3)3. ppkt 3.2 nr 3 na str. 9 SIWZ. W treści oferty brak było szczegółowego opisu technicznego oferowanych urządzeń, dlatego też zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przesłanym uzupełnieniu wykonawca jednoznacznie stwierdził, iż oferowana wirówka „nie umożliwia nastawienia prędkości w jednostkach prędkości kątowej". Dlatego też zamawiający uznał, iż treść oferty wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ, konsekwencji stwierdzić należy, iż zachodzą przesłanki do odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie powołanego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wyłoniony wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
Część 3
3. za najkorzystniejszą w części 3 zamówienia uznano ofertę nr 3 Firmy LABART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, za cenę brutto w kwocie 22 630,29 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 70 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w tej części niniejszego postępowania, dlatego też możemy zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni.
Część 4
4. za najkorzystniejszą w części 4 zamówienia uznano ofertę nr 4 Firmy Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Myśliborska 89, 60-432 Poznań, za cenę brutto w kwocie 9 201,79 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 70 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż:
a) oferta nr 2 Firmy ALAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 49,56 pkt.
Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wyłoniony wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
Część 5
5. za najkorzystniejszą w części 5 zamówienia uznano ofertę nr 5 Firmy IKA POL Wojciech Byrski, Ul.Przy Bażantarni 4/6, 02-793 Warszawa, za cenę brutto w kwocie 2 122,80 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 70 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż:
a) oferta nr 3 Firmy LABART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 64,54 pkt.
Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wyłoniony wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub e-mailem na adres: bzp@adm.uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ