Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Zamówienie jako Projekt pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia
jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R,
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Kraków, dnia 11 września 2009r.

Adresaci:
1. Becton Dickinson Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa
2. MEDianus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Cystersów 13/2, 31-553 Kraków
3. BRUKER Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Budziszyńska 69, 60-179 Poznań
4. TK Biotech Tomasz Kamiński, Ul.Królewicza Jakuba 40, 02-956 Warszawa
5. Adenina Biotech Spółka Jawna, Ul.Rysia 1/2, 53-656 Wrocław
6. Polygen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Gołnowska 6, 54-315 Wrocław
7. Polygen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Górnych Wałów 46/1, 44-100 Gliwice
8. ATLAS-SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych Andrzej Solich, Ul.Mjr M.Słabego 2, 80-298 Gdańsk
9. KAWA.SKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne
10. Symbios Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn
11. ABL&E-JASCO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Wadowicka 12, lok.403/404, 30-415 Kraków


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu urządzeń i przyrządów badawczych, tj. kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie, w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) w częściach do 1 do 14 postępowania

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy w odniesieniu do części od 1 do 14, uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć:
Część 1
1. za najkorzystniejszą w części 1 zamówienia uznano ofertę nr 8 Firmy ATLAS-SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych Andrzej Solich, Ul.Mjr M.Słabego 2, 80-298 Gdańsk, za cenę brutto w kwocie 31 964,00 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 100,00 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w tej części niniejszego postępowania, dlatego też możemy zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni.
Część 2
2. za najkorzystniejszą w części 2 zamówienia uznano ofertę nr 2 Firmy MEDianus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Cystersów 13/2, 31-553 Kraków, za cenę brutto w kwocie 198 860,00 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w kryterium cena: 80,00 pkt, w kryterium gwarancja: 10,00 pkt, natomiast w kryterium parametry techniczne 0,00 pkt, co daje łączny wynik w trzech kryteriach 90,00 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w tej części niniejszego postępowania, dlatego też możemy zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni.
Część 3
3. w części 3 zamówienia zamawiający zobowiązany był do unieważnienia postępowania, w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Część 4
4. za najkorzystniejszą w części 4 zamówienia uznano ofertę nr 7 Firmy Polygen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Górnych Wałów 46/1, 44-100 Gliwice, za cenę brutto w kwocie 146 400,00 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 100,00 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w tej części niniejszego postępowania, dlatego też możemy zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni.
Część 5
5. za najkorzystniejszą w części 5 zamówienia uznano ofertę nr 11 Firmy ABL&E-JASCO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Wadowicka 12, lok.403/404, 30-415 Kraków, za cenę brutto w kwocie 96 264,10 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 100,00 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w tej części niniejszego postępowania, dlatego też możemy zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni.
Część 6
6. za najkorzystniejszą w części 6 zamówienia uznano ofertę nr 4 TK Biotech Tomasz Kamiński, Ul.Królewicza Jakuba 40, 02-956 Warszawa, za cenę brutto w kwocie 185 000,00 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w kryterium cena: 80,00 pkt, w kryterium gwarancja: 10,00 pkt, natomiast w kryterium parametry techniczne 5,00 pkt, co daje łączny wynik w trzech kryteriach 95,00 pkt.
Ponadto zamawiający zawiadamia, iż z postępowania w tej części odrzucono:
a) ofertę nr 10, tj. Firmę Symbios Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Wykonawca w swojej ofercie zaoferował przedmiot zamówienia niegodny z wymaganiami SIWZ, gdyż występują w niej następujące niezgodności:
• Brak możliwości pracy z kuwetą
• Zakres pracy dyspensera 25-200ul, poza zakresem wyszczególnionym w SIWZ (5-800μl)
• Brak dedykowanego komputera PC o specyfikacji opisanej w SIWZ
• Odczyt fluorescencji wyłącznie od góry (wymagany odczyt fluorescencji z góry i z dołu)
• Moduł emisji oparty na filtrach spektralnych. Zgodnie z SIWZ wymagany jest moduł emisji oparty na monochromatorach.
• Odczyt fluorescencji przy długościach fali ex.360nm, em. 410-460 nm; ex.490nm, Em. 510-570nm; ex. 525nm, em580-640nm; ex. 625 nm, Em 660-720nm, zamiast wymaganego odczytu w zakresie wzbudzenia przynajmniej 230-600nm i emisji przynajmniej 330-600nm, z możliwością rozszerzenia zakresu odczytu fluorescencji do przynajmniej 230-850 (wzbudzenie) i przynajmniej 280-850 (emisja)
• Odczyt absorbancji w zakresie 400-800nm, który jest gorszy od wymaganego w SIWZ (przynajmniej w zakresie 230nm-1000nm)
• Ze względu na brak niezależnej jednostki sterującej (komputer PC), brak oprogramowania do zbierania/analizy danych w zakresie opisanym w SIWZ. Z oferty wynika, że zostaje załączony jedynie „External PC connection kit" pozwalający na sterowanie sprzętem z poziomu zewnętrznego komputera PC
• Brak rozwiązania pozwalającego na prawidłowy odczyt przy jednoczesnym pomiarze kilkunastu próbek DNA, RNA lub białka, w ilościach poniżej 2 mikrolitrów
• Brak opcji pomiaru luminescencji dwubarwnej.
Dlatego też zamawiający uznał, iż treść oferty wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ, konsekwencji stwierdzić należy, iż zachodzą przesłanki do odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie powołanego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wyłoniony wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
Część 7
7. za najkorzystniejszą w części 7 zamówienia uznano ofertę nr 6 Firmy Polygen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Gołnowska 6, 54-315 Wrocław, za cenę brutto w kwocie 44 530,00 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 100,00 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż:
a) oferta nr 5 Firmy Adenina Biotech Spółka Jawna, Ul.Rysia 1/2, 53-656 Wrocław, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 94,80 pkt.
Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wyłoniony wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
Część 8
8. za najkorzystniejszą w części 8 zamówienia uznano ofertę nr 11 Firmy ABL&E-JASCO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Wadowicka 12, lok.403/404, 30-415 Kraków, za cenę brutto w kwocie 64 904,00 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 100,00 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w tej części niniejszego postępowania, dlatego też możemy zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni.
Część 9
9. w części 9 zamówienia zamawiający zobowiązany był do unieważnienia postępowania, w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Część 10
10. za najkorzystniejszą w części 10 zamówienia uznano ofertę nr 3 BRUKER Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Budziszyńska 69, 60-179 Poznań, za cenę brutto w kwocie 829 600,00 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 100,00 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w tej części niniejszego postępowania, dlatego też możemy zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni.
Część 11
11. za najkorzystniejszą w części 11 zamówienia uznano ofertę nr 1 Becton Dickinson Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa, za cenę brutto w kwocie 229 150,00 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 100,00 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w tej części niniejszego postępowania, dlatego też możemy zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni.
Część 12
12. za najkorzystniejszą w części 12 zamówienia uznano ofertę nr 9 KAWA.SKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne, za cenę brutto w kwocie 648 417,86 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 100,00 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w tej części niniejszego postępowania, dlatego też możemy zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni.
Część 13
13. za najkorzystniejszą w części 13 zamówienia uznano ofertę nr 6 Polygen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Gołnowska 6, 54-315 Wrocław, za cenę brutto w kwocie 86 168,60 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 100,00 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w tej części niniejszego postępowania, dlatego też możemy zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni.
Część 14
14. za najkorzystniejszą w części 14 zamówienia uznano ofertę nr 6 Polygen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul.Gołnowska 6, 54-315 Wrocław, za cenę brutto w kwocie 3 477,00 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 100,00 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż była to jedyna oferta złożona w tej części niniejszego postępowania, dlatego też możemy zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub e-mailem na adres: bzp@adm.uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ