Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Zamówienie jako Projekt pn.: Badanie układów w skali atomowej,
nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki,
jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R,
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Kraków, dnia 9 października 2009 r.

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu rozbudowanego systemu pierścieniowego lasera impulsowego z systemami generacji harmonicznych oraz kontrolowanymi laserami diodowymi do zewnętrznego „posiewu" częstotliwości, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki (ATOMIN), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJE DO SIWZ

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej kolejną treść zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień oraz modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.
Pytanie 1:
1. W związku z koniecznością przedstawienia do odprawy celnej jednej faktury podającej całkowitą wartość przedmiotu zamówienia czy Zamawiający może dokonać takiej zmiany w SIWZ i we wzorze umowy, aby nie zawierały one wymogu wystawienia kilku faktur.
Odpowiedź 1:
Nie ma takiej potrzeby, gdyż SIWZ i wzorze umowy przewiduje możliwość zapłaty na podstawie jednej faktury po realizacji całości przedmiotu zamówienia (pkt 12)7.f) SIWZ) i wybór sposobu płatności, z zaprezentowanych w treści pkt 12)7. specyfikacji należy do wykonawcy.
Ponadto z uzyskanych przez zamawiającego informacji z Urzędu Celnego wynika, iż odprawa celna może odbyć się na podstawie kilku faktur zawartych (wyszczególnionych) i podłączonych (kopii) do dokumentu Shipping invoce, który jest wysyłany z towarem do Polski.
Zamawiający przypomina ponadto, iż zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie udzielone w dniu 8 września br. w niniejszym postępowaniu, koszty cła oraz odprawy granicznej (koszty agencji celnej) nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia, a tym samym nie podlegają wycenie. W przypadku konieczności ich poniesienia zamawiający pokryje je indywidualnie. Dotyczy to zarówno wykonawców mających siedzibę na terytorium Polski, jak i poza jej granicami.
Pytanie 2:
2. Czy Zamawiający zgodzi się na dokonanie zmiany we wzorze umowy w §11 p. 5 polegającej na zastąpieniu słów „w Krakowie" przez słowa „właściwy dla Wykonawcy".
Odpowiedź 2:
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody proponowaną w pytaniu zmianę.


Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia oraz modyfikacje SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ