Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

CRZP/UJ/488,489,490/2009 Kraków 16 października 2009r.
Do wszystkich Wykonawców
Dot. przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn zm) na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 16 sztuk kart graficznych na potrzeby Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu w części 2 podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:
Firma Synergy Polska Sp.z o.o, Pl.Rembowskiego 9a/3 Warszawa (oferta nr 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferując cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 6636,80 zł, za co uzyskała wynik 10 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
Firma Net-Sat Media Sp.z o.o ul.Chałubińskiego 25c, 80-807 Gdańsk (oferta nr 1) oferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 7644,03 zł, za co uzyskała wynik 8.68 pkt.
Firma Bino Computers S.J 32-040 Świątniki Górne, Wrząsowice 182 (oferta nr 4) oferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 6832 zł za co uzyskała wynik 9.71 pkt
Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego protestu do zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia w którym powzięli Państwo lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. Prosimy o przesłanie w dniu dzisiejszym faksem lub emailem (012 432 44 51), onderka@adm.uj.edu.pl, bzp@adm.uj.edu.pl, potwierdzenia, iż otrzymali Państwo niniejsze pismo i jest ono czytelne. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ