Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
w ramach projektu nr POIG.02.01.00-12-167/08
pn. Małopolskie Centrum Biotechnologii
Priorytet 1. Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Kraków, dnia 19 listopada 2009 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu klastra komputerowego z serwerem oraz urządzeniami i akcesoriami komputerowymi oraz oprogramowaniem, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Małopolskie Centrum Biotechnologii, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-13, realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej kolejną treść zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.
Pytanie 1:
Pytanie 1/
W poz.B.3 oraz B.4 Zamawiający wymaga cyt. "nadmiarowego systemu zasilania" oraz "nadmiarowego systemu chłodzenia".
Czy Zamawiający wymaga również by systemy te były wymieniane na gorąco?
Odpowiedź 1:
Wymagane przez zamawiającego nadmiarowe systemy zasilania/chłodzenia muszą zapewniać możliwość wymiany elementów na gorąco.
Pytanie 2:
Pytanie 2/
W odpowiedzi na Pytanie 1 z dnia 12 listopada 2009 Zamawiający dopuszcza zewnętrzne przełączniki Infiniband nie precyzując czy spełniać ma pozostałe wymagania SIWZ. W szczególności czy ma posiadać nadmiarowy system zasilania i chłodzenia (tak by było gdyby był umieszczony w obudowie BLADE) oraz czy systemy te mają być wymieniane na gorąco.
Czy Zamawiający wymaga by dopuszczony odpowiedzią na pytanie 1/ z dnia 12-listopada zewnętrzny przełączniki Infiniband posiadał nadmiarowy system zasilania i chłodzenia oraz systemy te były wymieniane na gorąco?
Odpowiedź 2:
Tak, Zamawiający wymaga aby przełącznik ten posiadał nadmiarowe systemy chłodzenia i zasilania, z możliwością wymiany na gorąco.
Pytanie 3:
Pytanie 3/
W poz.G.7 Zamawiający wymaga dysku twardego cyt. "prędkości obrotowej nie mniejszej niż 7.200 obr./min"
Czy w przypadku oferowania dysków twardych w wielkości 2,5" wystarczające będzie jeśli będą mieć prędkość obrotową 5.400 obr./min. przy spełnieniu pozostałych warunków SIWZ?
Odpowiedź 3:
W przypadku dysków twardych opisanych w pkcie G7, Zamawiający dopuszcza dyski w wielkości 2.5" o prędkości obrotowej 5400 obr./min. przy spełnieniu pozostałych warunków SIWZ.
Pytanie 4:
W nawiązaniu do wyspecyfikowanego zakresu usług, prosimy o informację, czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i konfigurację klastra (np. HPC) na poziomie oprogramowania klastrowego, czy tylko dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu będącego elementem sprzętowym klastra?
Odpowiedź 4:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu będącego elementem sprzętowym klastra. Zamawiający nie wymaga konfiguracji oprogramowania klastrowego.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający wymaga dostawy i instalacji systemu operacyjnego (w specyfikacji pojawia się tylko zapis o współpracy serwera obliczeniowego z systemem operacyjnym RedHat Linux lub innym systemem operacyjnym Linux). Jeśli tak, prosimy o wyspecyfikowanie, dostawy i instalacji, jakich systemów wymaga Zamawiający.
Odpowiedź 5:
Zgodnie z punktami G11 i H10 specyfikacji, Zamawiający wymaga udokumentowania zgodności węzła obliczeniowego i interfejsu opisanego w punkcie G.9 oraz serwera zarządzającego, z systemem operacyjnym, w którym oprogramowanie dystrybuowane jest w postaci pakietów RPM (np. Red Hat Linux) lecz nie wymaga dostarczenia licencji na system operacyjny.
Zamawiający nie wymaga zatem dostawy i instalacji systemów operacyjnych.
Pytanie 6:
W nawiązaniu do punktu J.6 SIWZ dotyczącego oprogramowania biblioteki taśmowej, prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga instalacji systemu backupowego, czy tylko jego dostawy w postaci licencji wraz z rocznym wsparciem producenta (tzw. software support)?
Prosimy o wyspecyfikowanie serwerów (wraz z systemami operacyjnymi), które będą objęte kopiami zapasowymi.
Odpowiedź 6:
Kopiami zapasowymi będą objęte dane, udostępniane przez serwer zarządzający opisany w punkcie H, a fizycznie przechowywane na macierzy dyskowej opisanej w punkcie I. Serwer zarządzający pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego opisanego w punkcie H10 specyfikacji.
Pytanie 7:
W związku z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), czy Zamawiający dopuści możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w sytuacjach, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności:
a. zachodzi konieczność zmiany harmonogramu, terminów wykonania etapów lub terminu końcowego wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy;
b. niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;
c. jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
d. zachodzi konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innego zakresu części zamówienia niż wskazany w ofercie wykonawcy, a także możliwa jest zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami SIWZ;
e. możliwa jest korzystna dla zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia;
f. nastąpiła zmiana danych wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon, osób kontaktowych i innych,
i powyższe okoliczności zamieści w SIWZ?
Odpowiedź 7:
Zamawiający przewidział w załączonym do SIWZ wzorze umowy możliwości jej zmiany, w szczególności w § 11, dlatego też nie widzi potrzeby i konieczności dokonywania kolejnych zmian w zakresie wszystkich elementów zaproponowanych w treści pytania, niemniej wyraża zgodę na dopisanie w pkt 16) SWIZ, wzór umowy, w § 11 ust. 1 kolejnych liter po literze g), tj. litery h) i i) o następującej treści:
„h) możliwa jest korzystna dla zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia,
i) nastąpiła zmiana danych wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon, osób kontaktowych i innych."
Pytanie 8:
W związku z planowanym złożeniem przez Zamawiającego wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zastosowanie zerowej stawki VAT po złożeniu oferty przez Wykonawców, prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający ustala jednolity, 22% poziom VAT dla wszystkich elementów przedmiotu zamówienia (dostawy i usługi) i taki poziom Oferent ma zastosować do kalkulacji ceny oferty?
Odpowiedź 8:
Tak, poziom stawki podatku od towarów i usług VAT dla wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia wynosi 22% i taką stawkę należy przyjąć dla wyliczenia ceny oferty. Niemniej należy rozróżnić wartość dostaw i usług w indywidualnej kalkulacji dokonanej przez Wykonawcę w treści oferty, gdyż wyłącznie w zakresie dostaw sprzętu komputerowego zamawiający będzie mógł złożyć wniosek o zastosowanie zerowej stawki podatku VAT. Natomiast w odniesieniu do elementów i usług nie objętych taką możliwością zostanie uiszczona obowiązująca stawka tego podatku.


Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na ponowną konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ