Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

24/12/2009 S248 Wspólnoty Europejskie - Zamówienia na dostawy - Udzielenie zamówienia
I. II. IV. V. VI.
PL-Kraków: Konfiguracje komputerowe

2009/S 248-355262

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)
NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE:

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kontakt Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, Do wiadomości Wojciech Kochan, 31-007 Kraków, POLSKA/POLAND. Tel. +48 124324450. E-mail bzp@uj.edu.pl. Faks +48 124324451.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.uj.edu.pl.

I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

Podmiot prawa publicznego.
Edukacja.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)
OPIS

II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy klastra komputerowego z serwerem oraz urządzeniami i akcesoriami komputerowymi oraz oprogramowaniem, w ramach projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, realizowanego przez UJ. CRZP/UJ/461/2009.

II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska, Małopolska, Kraków, ul.Gronostajowa 7.

Kod NUTS PL214 .

II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy:

II.1.4)
Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu klastra komputerowego z serwerem oraz urządzeniami i akcesoriami komputerowymi oraz oprogramowaniem, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Małopolskie Centrum Biotechnologii, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-13, realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński.
Zakres zamówienia obejmuje kompletny, fabrycznie nowy, sprawny i gotowy do pracy sprzęt, na który składają się w szczególności: szafa typu Rack 19", obudowy dla węzłów obliczeniowych typu Blade, przełączniki sieciowe typu Ethernet, przełączniki Infiniband, dodatkowy przełącznik zewnętrzny Infiniband (jeśli w myśl punktu E.1 wymagań technicznych przełącznik ten jest wymagany), zewnętrzne przełączniki sieciowe Ethernet, węzły typu Blade, serwer zarządzający klastrem, półka dyskowa i dyski twarde, biblioteka taśmowa wraz z oprogramowaniem i oprogramowanie zarządzające, natomiast dostawa nastąpi do jednostki UJ zlokalizowanej w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii przy ul. Gronostanowej 7 w Krakowie.

II.1.5)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

30211400, 30211500, 30214000, 30237000, 30237280, 48461000, 48624000, 48820000, 48822000.

II.1.6)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Tak.

II.2)
CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

II.2.1)
Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 512 518,00 PLN.
Bez VAT.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)
RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)
Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2)
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów:

Nie.

IV.3)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

CRZP/UJ/461/2009.

IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2009/S 196-281596 z dnia 10.10.2009.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIE NR: 1
V.1)
DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

16.12.2009.

V.2)
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

3.

V.3)
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków, POLSKA/POLAND. E-mail biuro@zsk.pl. Tel. +48 122692422. URL: www.zsk.pl. Faks +48 222692720.

V.4)
INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Warto??: 492 000,00 PLN.
Bez VAT.
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 512 518,00 PLN.
Bez VAT.

V.5)
PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA:

Nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Tak.
Odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, w ramach projektu nr POIG.02.01.00-12-167/08. pn. Małopolskie Centrum Biotechnologii priorytet 1. Infrastruktura sfery B+R.
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

VI.2)
INFORMACJE DODATKOWE:

VI.3)
PROCEDURY ODWOŁAWCZE:

VI.3.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA/POLAND. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587701. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.

VI.3.2)
Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o konkursie, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminu konkursu, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu lub konkursie oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 PZP dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców stosuje się odpowiednio.
4. Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne", w terminie 7 dni.
5. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne"; lub do 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne".
6. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony, protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie do 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne", lub do 10 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne".
7. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
8. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
9. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
10. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać uzasadnienie interesu prawnego wnoszącego protest, jego żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
11. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
12. O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przekazując jego kopię, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
13. Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się także Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu, którzy przystąpią do protestu po stronie Zamawiającego bądź Wykonawcy wnoszącego protest w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
14. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.
15. Wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.
16. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie zawrze umowy.
17. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty: a) jeżeli nie przysługuje odwołanie wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie; b) jeżeli nie wniesiono odwołania z upływem terminu do wniesienia odwołania; c) w przypadku wniesienia odwołania z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku Izby.
18. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Izba rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym, w drodze postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Przepis art. 186 ust. 2 PZP stosuje się odpowiednio.
19. Zamawiający rozstrzyga równocześnie protesty, jednak nie później niż w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestów w przypadkach określonych w art. 183 ust. 1 pkt 1 - 4 PZP, lub 10 dni od jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tych terminach uznaje się za jego oddalenie.
20. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania Zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy przyłączyli się do protestu po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy wnoszącego protest.
21. W przypadku uwzględnienia protestu bądź jego części Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.
22. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.
23. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.
24. W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,, tzw. „progi unijne" odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę; b) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty.
25. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne", w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.
26. Kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy wnoszącego odwołanie.
27. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego winno nastąpić najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazywać na interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje, a zgłoszenie należy doręczyć Prezesowi UZP, przekazując kopię Zamawiającemu i Wykonawcy wnoszącemu protest.
28. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym, jeżeli ustawa PZP i wydane na jej podstawie akty wykonawcze nie stanowią inaczej.
29. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do właściwego dla siedziby albo jego miejsca zamieszkania Zamawiającego sądu okręgowego, za pośrednictwem Prezesa UZP w terminie do 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednoczenie jej odpis przeciwnikowi skargi.
30. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198 PZP.

VI.3.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA/POLAND. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.

VI.4)
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

22.12.2009.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ