Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków
tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51;
e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl


Kraków, dnia 12.01.2010 r.

Adresat:

• ProPTI Elżbieta Głowa , ul. 17 Stycznia 145, 38-200 Jasło
• BIT Komputer ul. J Conrada 37, 31-357 Kraków
• Connect Computers Bogdan Janik ul. Podgórki 12, 32-050 Skawina
• NKK SYSTEM Nowak, Kukułka ,Kornijasz S.J. ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków
• ESC S.A. 30-313 Kraków, ul. Mieszczańska 19
• MARGOLA Małgorzata Szczypka 31-563 Kraków, ul. Zwycięstwa 3
• BIŚ Computers Bohdan Lisowski ul. Smoleńsk 25, 31-108 Kraków
• Technologie Informatyczne Sp. z o.o. 03-468 Warszawa, ul. Jagiellońska 58/33 A


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekonomii i Zarządzania.
ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć:

Część pierwsza przedmiotu zamówienia:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 Firmy ProPTI Elżbieta Głowa , ul. 17 Stycznia 145, 38-200 Jasło, za cenę brutto w kwocie 16 280,90 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 10.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż:
• oferta nr 2 Firmy BIT Komputer ul. J Conrada 37, 31-357 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 8,90 pkt
• oferta nr 3 Firmy Connect Computers Bogdan Janik ul. Podgórki 12, 32-050 Skawina, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 9,98 pkt
• oferta nr 4 Firmy NKK SYSTEM Nowak, Kukułka ,Kornijasz S.J. ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 8,78 pkt
• oferta nr 5 Firmy ESC S.A. 30-313 Kraków, ul. Mieszczańska 19, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 8,96 pkt
• oferta nr 6 Firmy MARGOLA Małgorzata Szczypka 31-563 Kraków, ul. Zwycięstwa 3, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 8,66 pkt
• oferta nr 7 Firmy BIŚ Computers Bohdan Lisowski ul. Smoleńsk 25, 31-108 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 7,67 pkt
• oferta nr 8 Firmy Technologie Informatyczne Sp. z o.o. 03-468 Warszawa, ul. Jagiellońska 58/33 A, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 7,61 pkt


Część druga przedmiotu zamówienia:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 Firmy BIT Komputer ul. J Conrada 37, 31-357 Kraków, za cenę brutto w kwocie 1 708,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 10.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż:
• oferta nr 1 Firmy ProPTI Elżbieta Głowa , ul. 17 Stycznia 145, 38-200 Jasło, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 8,72 pkt
• oferta nr 3 Firmy Connect Computers Bogdan Janik ul. Podgórki 12, 32-050 Skawina, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 8,53 pkt
• oferta nr 5 Firmy ESC S.A. 30-313 Kraków, ul. Mieszczańska 19, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 5,88 pkt
• oferta nr 6 Firmy MARGOLA Małgorzata Szczypka 31-563 Kraków, ul. Zwycięstwa 3, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 6,03 pkt
• oferta nr 7 Firmy BIŚ Computers Bohdan Lisowski ul. Smoleńsk 25, 31-108 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 8,33 pkt

 


Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.
Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wyłonieni wykonawcy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-663-39-14 lub e-mailem na adres: bzp@adm.uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem,

Artur Wyrwa

Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ