Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
w ramach projektu nr POIG.02.01.00-12-167/08
pn. Małopolskie Centrum Biotechnologii
Priorytet 1. Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Kraków, dnia 18 stycznia 2010r.

Adresat:
1. Rigaku Americans Corporation trading as Rigaku Europe, Unit B6, Chaucer Business Park, Watery Lane, Kemsing, Sevenoaks, Kent, TN15 6QY, England


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu dyfraktometru rentgenowskiego z detektorami, optyką, automatyczną stacją pipetującą, akcesoriami i zestawami komputerowymi oraz oprogramowaniem, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Małopolskie Centrum Biotechnologii, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-13, realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy unieważnił postępowanie, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W przetargu złożono tylko jedną ofertę, która została wykluczona z powodu nie wniesienia zabezpieczenia wadialnego.
Ponadto zamawiający zawiadamia, iż z postępowania wykluczono:
a) Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, tj. Firmę Rigaku Americans Corporation trading as Rigaku Europe, Unit B6, Chaucer Business Park, Watery Lane, Kemsing, Sevenoaks, Kent, TN15 6QY, England. Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wykonawca nie wniósł wymaganego zapisami ogłoszenia i SIWZ wadium w terminie składania ofert. Zamawiający zaznacza, iż termin składania ofert, a tym samym wniesienia wadium upłynął dnia 23.12.2009r. o godzinie 13:00. Natomiast wadium wpłynęło w formie przelewu na konto zamawiającego w dniu 24.12.2009r. o godzinie 15:21, a więc po upływie wyznaczonego terminu. Ponadto zostało ono wniesione w mniejszej niż wymagana wysokości, gdyż potrącono prowizję 60,00 zł., a tym samym zamiast 50 000,00 zł., kwota wniesionego wadium wyniosła 49 940,00 zł. W konsekwencji działając w oparciu o przepis art. 24 ust. 4 ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznać należy za odrzuconą.

Informujemy, iż zamawiający ogłosi ponownie postępowanie przetargowe na wyżej opisany zakres przedmiotowy, dlatego też zapraszamy ponownie do złożenia oferty.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub e-mailem na adres: bzp@adm.uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Adresat;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ