Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 243827-2009 z dnia 2009-12-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekonomii i Zarządzania
Termin składania ofert: 2009-12-23


Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekonomii i Zarządzania.
Numer ogłoszenia: 12935 - 2010; data zamieszczenia: 20.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 243827 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekonomii i Zarządzania..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekonomii i Zarządzania..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.21.00-5, 30.21.61.10-0, 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 48.62.40.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 14785.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: dostawa 7 komputerów stacjonarnych i 8 sztu monitorów LCD

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.01.2010.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ProPTI Elżbieta Głowa, ul. 17 stycznia 145, 38-200 Jasło, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 13345.00
Oferta z najniższą ceną: 13345.00 oferta z najwyższą ceną: 17531.00
Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: dostawa 4 urządzeń wielofukcyjnych

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.01.2010.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
BIT Computer, ul. J. Conrada 37, 31-357 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 1440.00
Oferta z najniższą ceną: 1440.00 oferta z najwyższą ceną: 2380.00
Waluta: PLN.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ