Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 170549-2009 z dnia 2009-10-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz części komputerowych dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Prof.St.Łojasiewicza 4
Termin składania ofert: 2009-10-14

--------------------------------------------------------------------------------


Kraków: Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz części komputerowych dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie.
Numer ogłoszenia: 13857 - 2010; data zamieszczenia: 21.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 170549 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz części komputerowych dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz części komputerowych dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0, 30.12.12.00-5, 30.23.71.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 8314 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1
Nazwa: Zakup i dostawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bino Computers S.j, Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 2874
Oferta z najniższą ceną: 2874 oferta z najwyższą ceną: 3148,20
Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Zakup i dostawa części komputerowych dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Synergy Polska Sp.z o.o, pl.Rembowskiego 9a/3, 02-915 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 5440
Oferta z najniższą ceną: 5440 oferta z najwyższą ceną: 6265,60
Waluta: PLN.

 

 

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ