Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków: Dostawa czterech komputerów przenośnych, w tym trzech netbooków wraz licencją na oprogramowanie antywirusowe oraz jednego notebooka dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24
Numer ogłoszenia: 24713 - 2010; data zamieszczenia: 04.02.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 430584 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa czterech komputerów przenośnych, w tym trzech netbooków wraz licencją na oprogramowanie antywirusowe oraz jednego notebooka dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy czterech komputerów przenośnych, w tym trzech netbooków wraz licencją na oprogramowanie antywirusowe oraz jednego notebooka dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/767 i 768/2009.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 48.76.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: DOSTAWA NOTEBOOKA DLA POTRZEB OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO UJ

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ProPTI Elżbieta Głowa, ul. 17 stycznia 145, 38-200 Jasło, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2420,00

  • Oferta z najniższą ceną: 2420,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2420,00

  • Waluta: PLN.

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ