Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

 

Kraków, dnia 16 lutego 2010 r.

    Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

Firma HARPO Sp. z o.o., ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań (oferta 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 18.699,00 złotych brutto za co otrzymała: 10 pkt.

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:

  •  MK SYSTEM z siedzibą w Krakowie, oś. 2 Pułku Lotniczego 16/9, oferując cenę: 21.999,00 złotych brutto za co otrzymał: 8,50 pkt

Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, odrzucił ofertę firmy ALTIX Sp. z o.o. jako zawierającą błąd w obliczeniu ceny. W przedmiotowym postępowaniu w cenie należało uwzględnić 7% stawkę podatku VAT, podczas gdy firma ALTIX Sp. z o.o zastosowała 0% stawkę tego podatku, co zobligowało Zamawiającego do odrzucenia Jej oferty.

Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.

 

Piotr Molczyk

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ