Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

CRZP/UJ/76,77/2010 Kraków 26 luty 2010r.
Do wszystkich Wykonawców
Dot. przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn zm) na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 2 rzutników multimedialnych wraz z zestawem do montażu podsufitowego wraz z ekranami oraz sprzętu komputerowego dla Katedry UNESCO UJ w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:
Firma Progress Systemy Komputerowe Sp.z o.o Al.Mickiewicza 27 Kraków (oferta nr 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferując cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 9433,78zł, za co uzyskała wynik 10 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
Firma MP Visual S.C ul.Wolności 362 Zabrze (oferta nr 2) oferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 10431 zł za co uzyskała wynik 9.04 pkt.
Firma NKK System S.J ul.Tatarska 5 Kraków (oferta nr 3) oferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 10989,76 zł za co uzyskała wynik 8.58 pkt.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta z dniem przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, gdyż wartość przedmiotu zamówienia jest poniżej tzw. „progów unijnych", a ponadto w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy, ani nie odrzucono żadnej oferty.
Prosimy o przesłanie w dniu dzisiejszym faksem lub emailem (012 432 44 51), onderka@adm.uj.edu.pl, bzp@adm.uj.edu.pl, potwierdzenia, iż otrzymali Państwo niniejsze pismo i jest ono czytelne. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ