Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 02.03.2010r.


Do wszystkich wykonawców
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy serwera i dysków dla potrzeb Pracowni Multimedialnej i Komputerowej UJ.


MODYFIKACJA SIWZ
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,


Informujemy, iż zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, według poniższej treści.


Modyfikacja1:


W SIWZ w pkt 3) 2. część II przedmiotu zamówienia jest:

• model wzorcowy dysku twardego WD Caviar RE4 2 TB WD2003FYYS 64MB cache SATA/300,

Powinno być:


• dysk twardy - 4 sztuki

Model wzorcowy WD Caviar RE4 2 TB WD2003FYYS 64MB cache SATA/300


Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja SIWZ, stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 8.03.2010 roku. Miejsce i godzina otwarcia i składania ofert pozostają bez zmian.


Z poważaniem,
Małgorzata Jasek

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ