Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, 05 marca 2010r.


Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów optycznych na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK).


PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ


Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej treść zadanych pytań, które wpłynęły w
dniu 05 marca 2010 r. i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu na wyżej określony zakres przedmiotowy:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od dnia udzielenia zamówienia, jeżeli producent podaje taki czas realizacji niektórych pozycji wymienionych w specyfikacji?

Odpowiedź 1:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od dnia udzielenia zamówienia.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielania odpowiedzi wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Tym samym zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie na dzień 16 marca 2010, miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.


Z poważaniem,
Małgorzata Jasek

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ