Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 22 marca 2010 r.

Do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów optycznych na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK).

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu uznał, iż:
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Lambda System - Kreft Barszczewski Sp. J., z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 155/109 (oferta nr 1), spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 185 456,59 złotych brutto, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30 pkt

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art.179 - 198g ustawy PZP.
Umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie może zostać zawarta z dniem przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 ustawy PZP, gdyż wartość przedmiotu zamówienia jest poniżej tzw. „progów unijnych", a ponadto w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub e-mailem na adres: bzp@adm.uj.edu.pl lub m.jasek@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.


Z poważaniem,
Małgorzata Jasek

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ