Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 23 marca 2010 r.

Do wszystkich wykonawców
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 9 sztuk modulatorów akustooptycznych na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK).

MODYFIKACJA SIWZ


Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, według poniższej treści:
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 5)1.2 jest:
5) 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
• w szczególności Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jeden kontrakt na dostawę urządzeń elektrooptycznych, którego wartość wynosi nie mniej niż 40 000,00 zł
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz dostaw, dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 i 2 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
natomiast powinno być:
5) 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
• w szczególności Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jeden kontrakt na dostawę urządzeń elektrooptycznych, którego wartość wynosi nie mniej niż 20 000,00 zł
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz dostaw, dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 i 2 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.


Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe modyfikacje SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, terminy składania i otwarcia nie ulegają zmianie.


Z poważaniem
Małgorzata Jasek

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ