Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 23 marca 2010 r.


Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy serwera i dysków dla potrzeb Pracowni Multimedialnej i Komputerowej UJ.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu uznał, iż:
Najkorzystniejszą ofertę w części 1 postępowania złożyła Firma Margola Systemy Komputerowe Małgorzata Szczypka, z siedzibą w Krakowie, ul. Zwycięstwa 3 (oferta nr 1), spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 2854,80 złotych brutto, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 10 pkt
Zestawienie pozostałych ofert:
o oferta nr 2 Firmy MK System L. Majewski, Z. Kadzik, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9, 31-867 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,91 pkt
Najkorzystniejszą ofertę w części 2 postępowania złożyła Firma MK System L. Majewski, Z. Kadzik, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9, z siedzibą w Krakowie, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9, (oferta nr 2), spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 5557,20 złotych brutto, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 10 pkt
Zestawienie pozostałych ofert:
o oferta nr 1 Firmy Margola Systemy Komputerowe Małgorzata Szczypka, ul. Zwycięstwa 3, 31-563 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 8,89 pkt


Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.


Umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą zostać zawarte z dniem przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, gdyż wartość przedmiotu zamówienia jest poniżej tzw. „progów unijnych", a ponadto w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy, ani nie odrzucono żadnej oferty.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub e-mailem na adres: bzp@adm.uj.edu.pl lub m.jasek@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.


Z poważaniem,
Małgorzata Jasek

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ