Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 06 kwietnia 2010 r.


Do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 9 sztuk modulatorów akustooptycznych na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK).

 

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


Szanowni Państwo,

Zamawiający zawiadamia, iż:


• Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu złożyła Firma Instytut Fotonowy Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie 31-403, ul. Towarowa 9/8 (oferta nr 1), spełniając wszystkie wymogi postawione przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 68 320,00 złotych brutto, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30 pkt
Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art.179 - 198g ustawy PZP.

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta z dniem przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, gdyż wartość przedmiotu zamówienia jest poniżej tzw. „progów unijnych", a ponadto w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy, ani nie odrzucono żadnej oferty.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub e-mailem na adres: bzp@adm.uj.edu.pl lub m.jasek@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.


Z poważaniem,
Małgorzata Jasek

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ