Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 20 kwietnia 2010 r.


Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jedn.. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Pedagogiki UJ.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ


Szanowni Państwo,
Działając w imieniu Zamawiającego informuję, iż w dniu 20 kwietnia 2010 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cześć II przedmiotu zamówienia. Poniżej podaję treść pytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego.


CZEŚĆ II przedmiotu zamówienia - notebook - 2 sztuki


Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza roczną gwarancję?

Odpowiedź 1:
Tak. Zamawiający dopuszcza 12 miesięczną gwarancję.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza 2 gb zainstalowanej pamięci?

Odpowiedź 1:
Tak. Zamawiający dopuszcza 2 GB zainstalowanej pamięci.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia (uzupełnienia) do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.


Z poważaniem,
Małgorzata Jasek

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ