Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 47699-2010 z dnia 2010-03-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów optycznych na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK).
Termin składania ofert: 2010-03-12

--------------------------------------------------------------------------------


Kraków: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów optycznych na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Trchnologii Kwantowych (NLTK)
Numer ogłoszenia: 94759 - 2010; data zamieszczenia: 23.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 47699 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów optycznych na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Trchnologii Kwantowych (NLTK).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów optycznych na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Trchnologii Kwantowych (NLTK).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.63.60.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R; Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych (POIG.02.02.00-00-003/08)..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Lambda System Kreft Barszczewski Sp. J., ul. Czerniakowska 155/109, 00-453 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 185456,59

Oferta z najniższą ceną: 185456,59 / Oferta z najwyższą ceną: 185456,59

Waluta: PLN.

 

 

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ