Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Zamówienie jako Projekt pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia
jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R,
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Kraków, dnia 5 maja 2010r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu densytometru z układem CCD do skanowania z wyposażeniem, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, dotyczące projektu pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJE DO SIWZ
ORAZ ZMIANY TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi, wyjaśnień i modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy oraz zawiadamia również o zmianie terminów składania i otwarcia ofert na dzień 31 maja 2010r. Godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Pytanie 1:
Czy zamawiający zgodzi się na dołączeniu do oferty wykazu 2 dostaw Systemu dokumentacji żeli z funkcją analizy densytometrycznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł?
Odpowiedź 1:
Tak. W konsekwencji Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia o zamówienia oraz pkt 5)2. SIWZ opisującego warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, nadając mu poniższe brzmienie:
„Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu dostaw i oświadczenia uprzednich odbiorców o ich należytym wykonaniu, potwierdzonego odpowiednimi dokumentami, że w ciągu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał, tj. zrealizował jedno lub dwa zamówienia polegające na dostawie densytometru z wyposażeniem lub systemu dokumentacji żeli z funkcją analizy densytometrycznej, przy czym łączna wartość dostarczonego sprzętu w ramach wykazanych(ej) dostaw(y) nie może być mniejsza niż 150 000,00 złotych (PLN) brutto. Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienione dostawy(ę) wykonał należycie załączając dokumenty potwierdzające ich(jej) należytą realizację, a w wykazie podać ich(jej) wartość, przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów).
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz dostaw, dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 2 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował ich zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz ich faktyczny udział przy realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy (ów), a także dołączyć odpowiednio wszystkie dokumenty wymagane w pkt 6)2. ppkt 2.1-2.6 SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podwykonawcy (ów)."

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też Zamawiający informuje, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 31 maja 2010r., przy czym godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.


Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ