Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków
tel. +4812-663-39-03, fax +4812-432-44-51;
e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl

 

 

Zamówienie, jako projekt pt. "Innowacyjny  katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów finansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innwacyjna Gospodarka POIG 1.1.2.


Kraków 06.05.2010 r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jedn.. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mieszadła mechanicznego z płytą grzewczą oraz mieszadła magnetycznego z podgrzewaniem dla potrzeb projektu realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pn.: Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów" finansowanego prezz Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.1.2. Nr sprawy: CRZP/UJ/262-263/2010

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

 

 

Szanowni Państwo,

    Informujemy, iż w dniu 05.05.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

1) "Na sprowadzenie określonego w SIWZ przedmiotu zamówienia od producenta potrzeba około 35 dni. Za opróżnienie w dostawie zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki (wzór umowy §7 punt 1 podpunkt b) Biorąc pod uwagę powyższe fakty podpisanie umowy na ww. warunkach związane jest z wysokim ryzykiem utraty rentowności kontraktu przez wykonawcę. Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający jest w stanie zaakceptować 35 dniowy termin dostawy i wprowadzić odpowiednie zmiany do SIWZ?"

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy.


2) „ Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§7 punkt 1 podpunkt b) na: zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki?"


Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej przewidzianej w umowie na wypadek zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

 

3) „ Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy ((§7 punkt 1 podpunkt c) na: zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Strony w celu usunięcia wad?"


Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej przewidzianej w umowie na wypadek zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy.

 

4) „ Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty przetargowej wykazu dostaw sprzętu laboratoryjnego o wartości 30 000,00 zł brutto, a nie wykazu na dostawy mieszadeł mechanicznych i magnetycznych? Taka zmiana umożliwi udział większej liczbie wykonawców, a tym samym zwiększy różnorodność ofert przetargowych.


Odp. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu poprzez wykazanie się przez wykonawcę dostawami sprzętu laboratoryjnego zamiast mieszadeł mechanicznych i magnetycznych i tym samym oczekuje udokumentowania doświadczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5) 2 SIWZ.

 

5) „Mieszadło magnetyczne z podgrzewaniem. Czy Zamawiający zrezygnuje ze zintegrowanego wyłącznika czasowego w zakresie: 1min-9h59min?"


Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie mieszadła magnetycznego z podgrzewaniem bez zintegrowanego wyłącznika czasowego w zakresie: 1min - 9 h 59 min.

 

Informujemy również, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ, a przy tym z uwagi na zakres oraz termin udzielonej odpowedzi nie zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                            z poważaniem

                                                                                                                                                                           Urszula Wilgocka

 

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ