Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

 

Kraków, dnia 23 kwietnia 2008 r.

 

Do wszystkich Wykonawców

 

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na dostawę notebooka dla Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

Firma FHU WŁODIPOL z siedzibą: ul. Janowa Wola 2, 30-550 Kraków  (oferta 6) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 3.490,37 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:

o        PETROINFORM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 9, oferując cenę: 4.158,98 złotych brutto za co otrzymał wynik: 8,39 pkt

o        ELEKTRONIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26, oferując cenę: 3.567,28 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,78 pkt

o        KAREN NOTEBOOK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B, oferując cenę: 3.635,60 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,60 pkt

o        NOTEBOOK-CENTER z siedzibą w Częstochowie, al. Wolności 54/60, oferując cenę: 3.922,30 złotych brutto za co otrzymał wynik: 8,90 pkt

Oferta firmy NKK SYSTEM, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, została odrzucona, jako niezgodna z treścią SIWZ. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w pkt.4) zamawiający wymagał terminu realizacji zamówienia do 7 dni, podczas gdy przedmiotowa oferta zawiera 28 dniowy termin realizacji i z tego powodu zamawiający zobowiązany był do odrzucenia tej oferty

 

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

Piotr Molczyk

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ