Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 12 maja 2010 r.


Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Pedagogiki UJ.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu uznał, iż:
• Najkorzystniejszą ofertę w części 1 postępowania złożyła Firma CRANN Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 52 (oferta nr 4), spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 1 853,18 złotych brutto, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 10,00 pkt
Zestawienie pozostałych ofert:
o oferta nr 1 Firmy F.H.U. „Bio-NET" Jan Marusa, ul. Kruczkowskiego 3/6, 41-200 Sosnowiec, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 8,08 pkt
o oferta nr 2 Firmy Focom, ul. Nowohucka 41/31, 30-728 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 8,75 pkt
o oferta nr 5 Firmy Elektronika Sp. z o.o., ul. Józefa 26, 31-056 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,55 pkt
o oferta nr 6 Firmy MK System L. Majewski, Z. Kadzik, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9, 31-867 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,57 pkt
o oferta nr 7 Firmy HexpertPC Adrian Sadlik, ul. Kazimierza Wielkiego 50/31, 32-626 Brzeszcze, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 8,46 pkt
o oferta nr 9 Firmy F.H.U. Włodipol, Janowa Wola 2, 30-550 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,55 pkt
o oferta nr 10 Firmy Margola Systemy Komputerowe Małgorzata Szczypka, ul. Zwycięstwa 3, 31-563 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,44 pkt

Zamawiający informuje, że od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.
Umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą zostać zawarte z dniem przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, gdyż wartość przedmiotu zamówienia jest poniżej tzw. „progów unijnych", a ponadto w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy, ani nie odrzucono żadnej oferty

• Najkorzystniejszą ofertę w części 2 postępowania złożyła Firma CRANN Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 52 (oferta nr 4), spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 6 270,80 złotych brutto, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 10,00 pkt
Zestawienie pozostałych ofert:

o oferta nr 1 Firmy F.H.U. „Bio-NET" Jan Marusa, ul. Kruczkowskiego 3/6, 41-200 Sosnowiec, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 8,69 pkt
o oferta nr 2 Firmy Focom, ul. Nowohucka 41/31, 30-728 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,62 pkt
o oferta nr 3 Firmy ProPTI Karol Głowa, ul. Balicka 35, 30-149 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,65 pkt
o oferta nr 6 Firmy MK System L. Majewski, Z. Kadzik, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9, 31-867 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,96 pkt
o oferta nr 7 Firmy HexpertPC Adrian Sadlik, ul. Kazimierza Wielkiego 50/31, 32-626 Brzeszcze, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 7,55 pkt
o oferta nr 8 Firmy SCIENTIFIC S.A, Al. Komisji Edukacji Narodowej 105, 02-722 Warszawa, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,46 pkt
o oferta nr 9 Firmy F.H.U. Włodipol, Janowa Wola 2, 30-550 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 7,46 pkt
o oferta nr 10 Firmy Margola Systemy Komputerowe Małgorzata Szczypka, ul. Zwycięstwa 3, 31-563 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,88 pkt

Jednocześnie zamawiający informuje, że w postępowaniu odrzucono:
o ofertę nr 5 Firmy Elektronika Sp. z o.o., ul. Józefa 26, 31-056 Kraków, w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, bowiem Wykonawca nie zaoferował wymaganej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia torby na laptop - 2 sztuki.
Tym samym należy uznać, iż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i podlega ona w konsekwencji odrzuceniu w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zamawiający informuje, że od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.
Umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostaną zawarte po dniu 17 maja 2010 r.

• Najkorzystniejszą ofertę w części 3 postępowania złożyła Firma CRANN Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 52 (oferta nr 4), spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 5693,74 złotych brutto, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 10,00 pkt
Zestawienie pozostałych ofert:
o oferta nr 1 Firmy F.H.U. „Bio-NET" Jan Marusa, ul. Kruczkowskiego 3/6, 41-200 Sosnowiec, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,01 pkt
o oferta nr 2 Firmy Focom, ul. Nowohucka 41/31, 30-728 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,48 pkt
o oferta nr 3 Firmy ProPTI Karol Głowa, ul. Balicka 35, 30-149 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,84 pkt
o oferta nr 5 Firmy Elektronika Sp. zo.o., ul. Józefa 26, 31-056 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 6,14 pkt
o oferta nr 6 Firmy MK System L. Majewski, Z. Kadzik, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9, 31-867 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,97 pkt
o oferta nr 7 Firmy HexpertPC Adrian Sadlik, ul. Kazimierza Wielkiego 50/31, 32-626 Brzeszcze, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,37 pkt
o oferta nr 8 Firmy SCIENTIFIC S.A, Al. Komisji Edukacji Narodowej 105, 02-722 Warszawa, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,80 pkt
o oferta nr 9 Firmy F.H.U. Włodipol, Janowa Wola 2, 30-550 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,45 pkt
o oferta nr 10 Firmy Margola Systemy Komputerowe Małgorzata Szczypka, ul. Zwycięstwa 3, 31-563 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,92 pkt
Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.
Umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą zostać zawarte z dniem przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, gdyż wartość przedmiotu zamówienia jest poniżej tzw. „progów unijnych", a ponadto w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy, ani nie odrzucono żadnej oferty


Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub e-mailem na adres: bzp@adm.uj.edu.pl lub m.jasek@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.


Z poważaniem,
Małgorzata Jasek

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ