Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków
tel. +4812-663-39-03, fax +4812-432-44-51;
e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl

 

 

 


Kraków 21.05.2010 r

Zamówienie, jako projekt pn „Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów"
finansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.1.2.Adresaci:
1. „ZACH METALCHEM" Sp. z o.o. ul. Chorzowska 44C, 44-100 Gliwice
2. Medson s.c. K. Kowalski, D. Wlaź, ul. Średzka 15, 62-021 Paczkowo

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jedn.. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 12 sztuk kontrolerów masowego przepływu gazu oraz 3 sztuk jednostek sterujących kontrolerami masowego przepływu gazu dla potrzeb projektu realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pn.: Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów" finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.1.2. Nr sprawy: CRZP/UJ/275/2010

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
 

Szanowni Państwo,


      Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu prowadzonym na opisany powyżej przedmiot zamówienia, za najkorzystniejszą zamawiający uznał ofertę złożoną przez Firmę Medson s.c. K. Kowalski D. Wlaż, ul. Średzka 15, 62-021 Paczkowo


Uzasadnienie wyboru:
Oferta została złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena ryczałtowa brutto" uzyskując w tym kryterium 30 pkt.

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:
1. „ZACH METALCHEM" Sp. z o.o. ul. Chorzowska 44C, 44-100 Gliwice - w kryterium „cena ryczałtowa brutto" oferta otrzymała 27,36 pkt.


     Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta, ani też nie wykluczono żadnego wykonawcy, stąd też z uwagi na zaistnienie przesłanek z art. 94 ust. 2 pkt 3) umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta z dniem 25.05.2010 r, tj przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 2).


      Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy PZP.


Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: bzp@ uj.edu.pl W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.


 

 

                                                                                                                                                                                  z poważaniem
                                                                                                                                                                                  Urszula Wilgocka

Otrzymują:
1. Adresaci
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ