Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 


Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R,
Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury
badawczej jednostek naukowych

Kraków, dnia 26 maja 2010r.

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy układu laserowego o parametrach technicznych podanych w SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na poniżej wskazane, pisemne zapytanie jednego z potencjalnych Wykonawców, skierowane drogą elektroniczną dnia 25 maja 2010 r., dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia (tj. zamawianego układu laserowego):

Pytanie 1:
jaki jest „tryb pracy lasera (Cw lub puls), o którym mowa w postępowaniu nr CRZP/UJ/236/2010"?

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, iż:

zamawiany system ma pracować w trybie CW (praca ciągła).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia iż, terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Monika Poniewierska

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ