Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 28 maja 2010r.

Adresaci:
1. Firma Budowlano-Konserwatorska ZABYTEK Cichosz Ryszard, Os.Albertyńskie 29, 31-854 Kraków
2. Firma Budowlano-Konserwatorska VIBUD mgr inż. Wiesław Wida, Ul.Pleszowska 16/2, 31-228 Kraków
3. Firma Usługowa dla Budownictwa KOS-BUD mgr inż. Michał Kosibowicz, Ul.Jasna 43/1, 31-227 Kraków

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich w budynku Pałacu Śniadeckich Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanym przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Prace muszą być zrealizowane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 Firmy Budowlano-Konserwatorskiej ZABYTEK Cichosz Ryszard, Os.Albertyńskie 29, 31-854 Kraków, za cenę brutto w kwocie 72 387,91 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 40,00 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż:
a) oferta nr 2 Firmy Budowlano-Konserwatorskiej VIBUD mgr inż. Wiesław Wida, Ul.Pleszowska 16/2, 31-228 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 31,72 pkt,
b) oferta nr 3 Firmy Usługowej dla Budownictwa KOS-BUD mgr inż. Michał Kosibowicz, Ul.Jasna 43/1, 31-227 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 37,40 pkt.

Z uwagi na fakt, iż z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, jak i nie odrzucono żadnej oferty, a wartość postępowania jest poniżej tzw. „progów unijnych", umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta z dniem przesłania niniejszego zawiadomienia.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: bzp@ uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ