Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 


Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R,
Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury
badawczej jednostek naukowych

28/05/2010 S102 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

PL-Kraków: Lasery

2010/S 102-154139

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Straszewskiego 25/9, IVp., 31-113 Kraków, attn: Monika Poniewierska, POLSKA-31-007Kraków. Tel. +48 124324450. E-mail: bzp@uj.edu.pl, monika.poniewierska@uj.edu.pl. Fax +48 124324451.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 22.5.2010, 2010/S 99-149573)
Przedmiot zamówienia:
CPV:38636100

Lasery.

Zamiast:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Pkt 5) SIWZ: Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ustawy PZP, spełnia warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia, a w szczególności:

- wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, dwa kontrakty na dostawę lasera wraz z wyposażeniem o wartości łącznej nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto, a dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. O udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który prócz spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5) 1.1 - 5) 1.4 SIWZ równocześnie wykaże, iż nie zachodzą względem niego podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

A. Ocena spełnienia warunków podmiotowych wskazanych w pkt. 5) SIWZ będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, a w szczególności:

A.1 ocena spełnienia warunku wskazanego w pkt 5)1.1 SIWZ nastąpi w oparciu o oświadczenie dołączone wraz z ofertą (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty), stanowiące integralną część SIWZ;

A.2 ocena spełnienia warunku wskazanego w pkt 5)1.2 SIWZ nastąpi w oparciu o wykaz dostaw (sporządzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku 2 do formularza oferty), uzupełniony o dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie lub wykonywanie;

A.3 ocena spełnienia warunku wskazanego w pkt 5)1.3 SIWZ nastąpi w oparciu o oświadczenie dołączone wraz z ofertą (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty), stanowiące integralną część SIWZ;

A.4 ocena spełnienia warunku wskazanego w pkt 5)1.4 SIWZ nastąpi w oparciu o oświadczenie dołączone wraz z ofertą (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty), stanowiące integralną część SIWZ;

A.5 ocena spełnienia wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z toczącego się postępowania, wskazanego w pkt 5)2 SIWZ nastąpi w oparciu o oświadczenie dołączone wraz z ofertą (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty) stanowiące integralną część SIWZ oraz w oparciu o dokumenty opisane poniżej w pkt 6)2 SIWZ.

B. Ocena spełnienia warunków przedmiotowych wskazanych w pkt 3) SIWZ będzie dokonywana metodą 0 -1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o oświadczenia złożone przez wykonawcę na formularzu oferty, szczegółowe opisy funkcjonalne i/lub techniczne (prospekty, foldery, katalogi producenta, itp.) pozwalające na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanej aparatury względem wymagań zamawiającego.

C. Wykonawcy niespełniający wskazanych w ww. punktach SIWZ warunków zostaną przez zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania (dotyczy nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o charakterze podmiotowym) lub ich oferty zostaną odrzucone (dotyczy nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o charakterze przedmiotowym).

Pkt 6) SIWZ: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków podmiotowych wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty:

1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy PZP, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów dotyczy to każdego z nich;

1.2 wykaz dostaw potwierdzający spełnienie wymogu postawionego przez zamawiającego w pkt 5) 1.2 SIWZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

1.3 wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (biorących udział w realizacji części zamówienia w charakterze podwykonawców) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty:

2.1 oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (składane wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt 6) 1.1 SIWZ); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów dotyczy to każdego z nich;

2.2 aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich;

2.3 aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, lub o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich;

2.4 aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub o potwierdzeniu uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich;

2.5 aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dotyczącą wszystkich osób fizycznych będących wykonawcami oraz wszystkich urzędujących członków władz osób prawnych będących wykonawcami w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy PZP; gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich;

2.6 aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dotyczącą podmiotów zbiorowych w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich;

W związku z nowelizacją art. 24 ust. 1 i 2 na mocy ustawy z dnia 5.11.2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w spółkach cywilnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1591), która weszła w życie z dniem 22.12.2009 r., Zamawiający zaleca, aby składane wraz z ofertą informacje z Krajowego Rejestru Sądowego wystawione były nie wcześniej niż w dniu 22.12.2009 r.

2.7 W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy PZP (tj. wspólnicy, partnerzy, komplementariusze, urzędujący członkowie organu zarządzającego), mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w powołanych przepisach (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób;

2.8 w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentu o którym mowa w pkt 6) 2.2 - 6) 2.4 i 6) 2.6 SIWZ zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

A odpowiednio dla wymaganego treścią SIWZ dokumentu opisanego w pkt 6) 2.5 składa:

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 PZP (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) -,

- przy czym, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, złożenie kompletu wymienionych wyżej dokumentów dotyczy każdego z nich.

2.9 jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów opisanych w pkt 6) 2.8, wykonawca zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2.10 dokumenty, o których mowa w pkt 6) 2.7 - 6) 2.9 muszą być złożone w formie oryginału lub kopii przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę na składanie ofert w języku obcym (angielskim);

2.11 jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (w charakterze podwykonawców), zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6) 2.1 - 6) 2.6 SIWZ z uwzględnieniem zapisów pkt 6) 2.7 - 6) 2.10 SIWZ.

3. Ponadto, do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty lub oświadczenia:

3.1 wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią), zawierającymi część oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w SIWZ; Fakultatywnie wykonawca może dołączyć treść zaaprobowanego i podpisanego wzoru umowy;

3.2 szczegółowa kalkulacja cenowa z podaniem ceny jednostkowej i sumarycznej netto, wysokość (wysokości) i kwotę (kwoty) należnego podatku od towarów i usług VAT, oraz wartość (wartości) jednostkowe i sumaryczne brutto, skalkulowane przy uwzględnieniu wymagań i zapisów pkt. 12 SIWZ i jej załączników, w tym także doświadczenia zawodowego wykonawcy;

3.3 oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika [wymagane w szczególności, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum];

3.4 dowód wniesienia wadium w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia;

3.5 szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne (prospekty, foldery, katalogi producenta itp. w polskiej lub angielskiej wersji językowej), pozwalające na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanej aparatury względem wymagań zamawiającego. Wykonawca składający ofertę równoważną obowiązany jest do wykazania równoważności zgodnie z zapisem pkt. 3) 8 lit. a SIWZ;

3.6 w przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części przedmiotu zamówienia);

3.7 w przypadku oferowania aparatury objętej przedmiotem zamówienia, opodatkowanej stawką podatku od towarów i usług VAT inną niż 22 %, wykonawca powinien dostarczyć wraz z ofertą odpowiednie dokumenty lub oświadczenia potwierdzające legalność takiego rozwiązania.

4. W przypadku, gdy wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w pkt 6) (oprócz pkt 6) 3.3) SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Każda strona dokumentu złożonego w formie kserokopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości, co do ich prawdziwości.

A. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów o charakterze podmiotowym i przedmiotowym, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

B. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

C. W przypadku dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw i ich wykazu, wystawionych w walutach obcych (innych niż PLN) wskazane w nich wartości (kwoty) zostaną przeliczone dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu według średniego kursu PLN dla tej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia dokumentu.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych. Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów; 28.6.2010 (11:00)

IV.3.4) Termin składani ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.6.2010 (11:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia: 28.6.2010 (11:05)

Powinno być:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Pkt 5) SIWZ: Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ustawy PZP, spełnia warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia, a w szczególności:

- wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, dwa kontrakty na dostawę lasera wraz z wyposażeniem o wartości łącznej nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto, a dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, każdy z warunków wskazanych w pkt 5) 1.1 - 5) 1.4 SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

2. O udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który prócz spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5) 1.1 - 5) 1.4 SIWZ równocześnie wykaże, iż nie zachodzą względem niego podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

Warunek wskazany w pkt 5) 2 SIWZ, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, winien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

A. Ocena spełnienia warunków podmiotowych wskazanych w pkt. 5) SIWZ będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, a w szczególności:

A.1 ocena spełnienia warunku wskazanego w pkt 5)1.1 SIWZ nastąpi w oparciu o oświadczenie dołączone wraz z ofertą (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty), stanowiące integralną część SIWZ;

A.2 ocena spełnienia warunku wskazanego w pkt 5)1.2 SIWZ nastąpi w oparciu o wykaz dostaw (sporządzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku 2 do formularza oferty), uzupełniony o dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie lub wykonywanie;

A.3 ocena spełnienia warunku wskazanego w pkt 5)1.3 SIWZ nastąpi w oparciu o oświadczenie dołączone wraz z ofertą (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty), stanowiące integralną część SIWZ;

A.4 ocena spełnienia warunku wskazanego w pkt 5)1.4 SIWZ nastąpi w oparciu o oświadczenie dołączone wraz z ofertą (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty), stanowiące integralną część SIWZ;

A.5 ocena spełnienia wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z toczącego się postępowania, wskazanego w pkt 5)2 SIWZ nastąpi w oparciu o oświadczenie dołączone wraz z ofertą (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty) stanowiące integralną część SIWZ oraz w oparciu o dokumenty opisane poniżej w pkt 6)2 SIWZ.

B. Ocena spełnienia warunków przedmiotowych wskazanych w pkt 3) SIWZ będzie dokonywana metodą 0 -1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o oświadczenia złożone przez wykonawcę na formularzu oferty, szczegółowe opisy funkcjonalne i/lub techniczne (prospekty, foldery, katalogi producenta, itp.) pozwalające na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanej aparatury względem wymagań zamawiającego.

C. Wykonawcy niespełniający wskazanych w ww. punktach SIWZ warunków zostaną przez zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania (dotyczy nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o charakterze podmiotowym) lub ich oferty zostaną odrzucone (dotyczy nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o charakterze przedmiotowym).

Pkt 6)SIWZ: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków podmiotowych wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty:

1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy PZP, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, wskazane powyżej oświadczenie składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

1.2 wykaz dostaw potwierdzający spełnienie wymogu postawionego przez zamawiającego w pkt 5) 1.2 SIWZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

1.3 wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (biorących udział w realizacji części zamówienia w charakterze podwykonawców) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty:

2.1 oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (składane wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt 6) 1.1 SIWZ); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów dotyczy to każdego z nich;

2.2 aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich;

2.3 aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, lub o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich;

2.4 aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub o potwierdzeniu uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich;

2.5 aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dotyczącą wszystkich osób fizycznych będących wykonawcami oraz wszystkich urzędujących członków władz osób prawnych będących wykonawcami w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy PZP; gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich;

2.6 aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dotyczącą podmiotów zbiorowych w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich;

W związku z nowelizacją art. 24 ust. 1 i 2 na mocy ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w spółkach cywilnych (Dz. U. z 2009r., Nr 206, poz. 1591), która weszła w życie z dniem 22 grudnia 2009r., Zamawiający zaleca, aby składane wraz z ofertą informacje z Krajowego Rejestru Sądowego wystawione były nie wcześniej niż w dniu 22 grudnia 2009 r.

2.7 W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy PZP (tj. wspólnicy, partnerzy, komplementariusze, urzędujący członkowie organu zarządzającego), mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w powołanych przepisach (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób;

2.8 w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentu o którym mowa w pkt 6) 2.2 - 6) 2.4 i 6) 2.6 SIWZ zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

A odpowiednio dla wymaganego treścią SIWZ dokumentu opisanego w pkt 6) 2.5 składa:

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 PZP (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) -,

- przy czym, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, złożenie kompletu wymienionych wyżej dokumentów dotyczy każdego z nich.

2.9 jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów opisanych w pkt 6) 2.8, wykonawca zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2.10 dokumenty, o których mowa w pkt 6) 2.7 - 6) 2.9 muszą być złożone w formie oryginału lub kopii przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę na składanie ofert w języku obcym (angielskim lub rosyjskim);

2.11 jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (w charakterze podwykonawców), zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6) 2.1 - 6) 2.6 SIWZ z uwzględnieniem zapisów pkt 6) 2.7 - 6) 2.10 SIWZ.

3. Ponadto, do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty lub oświadczenia:

3.1 wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią), zawierającymi część oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w SIWZ; Fakultatywnie wykonawca może dołączyć treść zaaprobowanego i podpisanego wzoru umowy;

3.2 szczegółowa kalkulacja cenowa z podaniem ceny jednostkowej i sumarycznej netto, wysokość (wysokości) i kwotę (kwoty) należnego podatku od towarów i usług VAT, oraz wartość (wartości) jednostkowe i sumaryczne brutto, skalkulowane przy uwzględnieniu wymagań i zapisów pkt. 12 SIWZ i jej załączników, w tym także doświadczenia zawodowego wykonawcy;

3.3 oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika [wymagane w szczególności, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum];

3.4 dowód wniesienia wadium w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia;

3.5 szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne (prospekty, foldery, katalogi producenta itp. w polskiej lub angielskiej wersji językowej), pozwalające na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanej aparatury względem wymagań zamawiającego;

3.6 w przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części przedmiotu zamówienia);

3.7 w przypadku oferowania aparatury objętej przedmiotem zamówienia, opodatkowanej stawką podatku od towarów i usług VAT inną niż 22 %, wykonawca powinien dostarczyć wraz z ofertą odpowiednie dokumenty lub oświadczenia potwierdzające legalność takiego rozwiązania.

4. W przypadku, gdy wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w pkt 6) (oprócz pkt 6) 3.3) SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Każda strona dokumentu złożonego w formie kserokopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości, co do ich prawdziwości.

A. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów o charakterze podmiotowym i przedmiotowym, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

B. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

C. W przypadku dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw i ich wykazu, wystawionych w walutach obcych (innych niż PLN) wskazane w nich wartości (kwoty) zostaną przeliczone dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu według średniego kursu PLN dla tej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia dokumentu.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych. Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów; 29.6.2010 (11:00)

IV.3.4) Termin składani ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.6.2010 (11:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia: 29.6.2010 (11:05)

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

W związku z dostrzeżoną na obecnym etapie postępowania nieścisłością dotyczącą formy i sposobu składania ofert wraz z wymaganymi przez Zamawiającego oświadczeniami i dokumentami przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający dokonał sprostowania i zmiany treści SIWZ tak, aby nie budziła ona wątpliwości potencjalnych Wykonawców.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ