Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

03/06/2010 S106 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
I. II. IV. V. VI.
PL-Kraków: Densytometry

2010/S 106-160532

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)
NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
Kontaktowy: Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków
Do wiadomości: Wojciech Kochan
31-007 Kraków
POLSKA
Tel. +48 124324450
E-mail: bzp@uj.edu.pl
Faks +48 124324451

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.uj.edu.pl

I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Edukacja
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)
OPIS
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy densytometru z układem CCD do skanowania i wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/249/2010.

II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Polska, Małopolska, Kraków, ul.Gronostajowa 7.

Kod NUTS PL214

II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu densytometru z układem CCD do skanowania z wyposażeniem, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, dotyczące projektu pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie.
Zakres zamówienia obejmuje 1 sztukę densytometru z układem CCD do skanowania i wyposażeniem, czyli system dokumentacji w skład którego wchodzą:
a) ciemnia,
b) kamera CCD,
c) transiluminator UV do żeli leketroforetycznych 2D,
d) zewnętrzna jednostka oświetlająca sterowana z komputera,
e) oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu,
f) zestaw komputerowy z monitorem LCD i oprogramowaniem.
2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 30 dni, liczonych od udzielenia zamówienia.
3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy też katalogi producenta, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych elementów i urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ (dopuszcza się angielskojęzyczną wersję niniejszych dokumentów).
4. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 24 miesięczny wymagany okres gwarancyjny obejmujący całość przedmiotu zamówienia, liczony od daty odbioru całości zamówienia, wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) bieżącą konserwacją wynikającą z warunków gwarancji i naprawą w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania realizowaną przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta.
5. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ.
6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia).
7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.
8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.

II.1.5)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38425800, 38296000, 38500000, 38651600, 30213300, 30231300, 48461000, 48624000

II.1.6)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak

II.2)
CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 149 182,62 PLN
Bez VAT

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie

IV.3)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
CRZP/UJ/249/2010

IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2010/S 074-110450 z dnia 16.4.2010

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIE NR 1
V.1)
DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
31.5.2010

V.2)
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1

V.3)
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Myśliborska 89
60-432 Poznań
POLSKA
E-mail: info@meranco.com.pl
Tel. +48 618499951
Faks +48 618499955

V.4)
INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 150 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 149 182,62 PLN
Bez VAT

V.5)
PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie jako Projekt pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

VI.2)
INFORMACJE DODATKOWE
VI.3)
PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul.Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587701
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.3.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ,tzw. „progi unijne", odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności dotyczących: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; b) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) wykluczenia odwołującego się Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty odwołującego się Wykonawcy.
5. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul.Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub emailem.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
9.1 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub emailem, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne",
9.2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub emailem, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne".
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
10.1 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne",
10.2 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne".
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i 10 wnosi się:
11.1 w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne" - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
11.2 w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne" - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
12. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
12.1 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem,
12.2 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki,
12.3 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
15. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
19. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
20. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
21. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego, wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
22. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym, jeżeli ustawa PZP nie stanowi inaczej.
23. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
24. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza się opłatę.
25. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
26. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.

VI.3.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Deparatment Odwołań
ul.Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.4)
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
2.6.2010

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ