Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

 

Kraków, dnia 7 czerwca 2010 r.

 

Do wszystkich Wykonawców                                                                    

  

  • Dotyczy: wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do archiwizacji żeli dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

 

Firma BIO-RAD POLSKA Sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa (oferta 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 118.535,85 złotych brutto za co otrzymała: 10 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał w formularzu oferty korekty kwoty brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Jak wynika z dołączonych do oferty dokumentów, w szczególności kalkulacji cenowej, kwota brutto winna wynosić 118.535,85 zł, a nie jak omyłkowo podano w formularzu oferty 11.535,85 zł.

 

Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.

 

Umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta po dniu 7 czerwca 2010 r.

 

 

Piotr Molczyk

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ