Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków
tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51;
e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl


Kraków, dnia 10 czerwca 2010

Adresaci:

• F.H.U. Włodipol ul. Janowa Wola 2, 30-550 Kraków
• ProPTI Karol Głowa ul. Balicka 35, 30-149 Kraków
• MARGOLA Systemy Komputerowe Małgorzata Szczypka 31-563 Kraków, ul. Zwycięstwa 3

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch zestawów komputerowych, dwóch laptopów, dwóch drukarek laserowych, skanera i urządzenia wielofunkcyjnego dla jednostek organizacyjnych UJ.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć


Część pierwsza przedmiotu zamówienia:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 Firmy ProPTI Karol Głowa ul. Balicka 35, 30-149 Kraków, za cenę brutto w kwocie 3 670,98 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 10.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż:
• oferta nr 1 Firmy F.H.U. Włodipol ul. Janowa Wola 2, 30-550 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 9,12 pkt

 

 

Część druga przedmiotu zamówienia:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 Firmy ProPTI Karol Głowa ul. Balicka 35, 30-149 Kraków, za cenę brutto w kwocie 5 214,28 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 10.
Zamawiający zawiadamia również, iż:
• oferta nr 1 Firmy F.H.U. Włodipol ul. Janowa Wola 2, 30-550 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 9,71 pkt
• oferta nr 3 Firmy MARGOLA Systemy Komputerowe Małgorzata Szczypka 31-563 Kraków, ul. Zwycięstwa 3, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 9,71 pkt
Jednocześnie Zamawiający informuje o unieważnieniu części II przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 93 ust. 2 PZP, bowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę 3 800,00 złotych brutto, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia

 

Część trzecia przedmiotu zamówienia:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 Firmy F.H.U. Włodipol ul. Janowa Wola 2, 30-550 Kraków, za cenę brutto w kwocie 8 113,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 10.
Zamawiający zawiadamia równiez , iż z postępowania odrzucono:
• ofertę nr 2 Firmy ProPTI Karol Głowa ul. Balicka 35, 30-149 Kraków na podstawie Art. 89. 1. 2) - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Oferent zaoferował pamięć 2 GB zainstalowanej pamięci ram zamiast wymaganego w SIWZ minimum 4 GB. Tym samym należy stwierdzić iż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i podlega ona odrzuceniu na podstawie Art. 89. 1. 2) ustawy PZP.
Jednocześnie Zamawiający informuje o unieważnieniu części III przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 93 ust. 2 PZP, bowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę 7 000,00 złotych brutto, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia


Część czwarta przedmiotu zamówienia:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 Firmy ProPTI Karol Głowa ul. Balicka 35, 30-149 Kraków, za cenę brutto w kwocie 5 637,62 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 10.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż:
• oferta nr 1 Firmy F.H.U. Włodipol ul. Janowa Wola 2, 30-550 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 6,90 pkt
• oferta nr 3 Firmy MARGOLA Systemy Komputerowe Małgorzata Szczypka 31-563 Kraków, ul. Zwycięstwa 3, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 7,05 pkt

 

Część piąta przedmiotu zamówienia:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 Firmy ProPTI Karol Głowa ul. Balicka 35, 30-149 Kraków, za cenę brutto w kwocie 3 670,98 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 10.


Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia dla części 3 przysługuje odwołanie. Dla pozostałych części postępowania odwołanie nie przysługuje. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.
Umowy w przedmiotowym postępowaniu zostaną zawarte po dniu 10 czerwca 2010 r.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub e-mailem na adres: bzp@adm.uj.edu.pl lub artur.wyrwa@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.


Z poważaniem,

Artur Wyrwa

Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ