Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 138247-2010 z dnia 2010-05-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch zestawów komputerowych, dwóch laptopów, dwóch drukarek laserowych, skanera i urządzenia wielofunkcyjnego dla jednostek organizacyjnych UJ.
Termin składania ofert: 2010-06-07


Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch zestawów komputerowych, dwóch laptopów, dwóch drukarek laserowych, skanera i urządzenia wielofunkcyjnego dla jednostek organizacyjnych UJ.
Numer ogłoszenia: 150447 - 2010; data zamieszczenia: 11.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138247 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch zestawów komputerowych, dwóch laptopów, dwóch drukarek laserowych, skanera i urządzenia wielofunkcyjnego dla jednostek organizacyjnych UJ..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch zestawów komputerowych, dwóch laptopów, dwóch drukarek laserowych, skanera i urządzenia wielofunkcyjnego dla jednostek organizacyjnych UJ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0, 48.62.40.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: komputer stacjonarny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ProPTI KArol Głowa, ul. Balicka 35, 30-149 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 3670,98

Oferta z najniższą ceną: 3670,98 / Oferta z najwyższą ceną: 4026,00

Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: drukarka laserowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ProPTI Karol Głowa, ul. Balicka 35, 30-149 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5315,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 5637,62

Oferta z najniższą ceną: 5637,62 / Oferta z najwyższą ceną: 8174,00

Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: drukarka laserowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ProPTI Karol Głowa, ul. Balicka 35, 30-149 KRaków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 2122,80

Oferta z najniższą ceną: 2122,80 / Oferta z najwyższą ceną: 2122,80

Waluta: PLN.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ