Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 


BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków
tel. +4812-663-39-03, fax +4812-432-44-51;
e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl

 

 

 

 

Kraków, dnia 11.06.2010 r.

 

Do wszystkich wykonawców

 

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póżn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka oraz projektora multimedialnego dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 52 Nr sprawy: CRZP/280/2010 uprzejmie informujemy, iż za najkorzystniejszą została uznana w części I zamówienia (notebook) oferta firmy:
P.H.U. „Włodipol" ul. Janowa Wola 2, 30-550 Kraków
Uzasadnienie wyboru
Oferta wybranego wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena ryczałtowa brutto" uzyskując w tym kryterium 10 pkt.

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu w terminie wyznaczonym do składania ofert w części I postępowania została złożona tylko jedną oferta, stąd też z uwagi na zaistnienie przesłanki z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit a) umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta z dniem 11.06.2010 r, tj przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 2).


Postępowanie w części II (projektor multimedialny) zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) z uwagi, iż nie została złożona zadnia oferta.


.
Prosimy o przesłanie w dniu dzisiejszym faksem lub e-mail (12-432-44-51; bzp@uj.edu.pl), potwierdzenia, iż otrzymali Państwo niniejsze pismo i jest ono czytelne. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego drogą elektroniczną.


Urszula Wilgocka

Otrzymują:
1. P.H.U. „Włodipol" ul. Janowa Wola 2, 30-550 Kraków
2. a/a

3. strona internetowa UJ

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ