Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków: wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich w budynku Pałacu Śniadeckich UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/253/2010
Numer ogłoszenia: 152195 - 2010; data zamieszczenia: 14.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 109307 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich w budynku Pałacu Śniadeckich UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/253/2010.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich w budynku Pałacu Śniadeckich Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanym przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Prace muszą być zrealizowane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, jak i przedmiar, stanowiące załącznik A do SIWZ (1 plik w formacie PDF zawierający 13 stron). 3. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 - miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczony od daty odbioru całości zamówienia oraz zobowiązać się do nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym. 4. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli do 70 dni, liczonych od udzielenia zamówienia, nie później jednak niż do 30.09.2010r. 5. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną w oparciu o kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz jej załączników, STWiOR oraz doświadczenia zawodowego. 6. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów. W przypadku rozbieżności opisów materiałów pomiędzy projektem a zestawieniem materiałów, urządzeń i wyposażenia w ofercie Wykonawcy przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie materiały, urządzenia i wyposażenie zgodne z SIWZ. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z STWiOR w ryczałtowej cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materiałów stanowią jedynie podstawę do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych. 7. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 8. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 9. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.73.00-5, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.12.00-1, 45.31.70.00-2, 45.31.12.00-7, 45.45.00.00-6, 45.45.30.00-7, 45.45.40.00-4, 45.41.00.00-4, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6, 45.26.19.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Budowlano-Konserwatorska ZABYTEK Cichosz Ryszard, Os.Albertyńskie 29, 31-854 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72082,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 72387,91

Oferta z najniższą ceną: 72387,91 / Oferta z najwyższą ceną: 91240,56

Waluta: PLN.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ