Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Zamówienie, jako projekt pt. "Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów" finansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.1.2.  

 

Kraków: Mieszadło mechaniczne z płytą grzewczą oraz mieszadło magnetyczne z podgrzewaniem na potrzeby realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie projektu pn. Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów.
Numer ogłoszenia: 152565 - 2010; data zamieszczenia: 14.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 104025 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Mieszadło mechaniczne z płytą grzewczą oraz mieszadło magnetyczne z podgrzewaniem na potrzeby realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie projektu pn. Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mieszadła mechanicznego z płytą grzewczą oraz mieszadła magnetycznego z podgrzewaniem na potrzeby realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie projektu pn. Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.65.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie, jako projekt pn. Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów finansowane jest przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.1.2..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* LABART Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20774,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

*

Cena wybranej oferty: 20949,11
*

Oferta z najniższą ceną: 20949,11 / Oferta z najwyższą ceną: 22527,30
*

Waluta: PLN.

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ