Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 30009-2010 z dnia 2010-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
Zakup i dostawa 2 sztuk rzutników multimedialnych z zestawem do montażu podsufitowego oraz 2 sztuk ekranu rozwijanego wraz z montażem oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją...
Termin składania ofert: 2010-02-22

--------------------------------------------------------------------------------


Kraków: Zakup i dostawa 2 sztuk rzutników multimedialnych z zestawem do montażu podsufitowego oraz 2 sztuk ekranu rozwijanego wraz z montażem i sprzętu komputerowego dla Katedry Unesco UJ w Krakowie, ul.Czapskich 4
Numer ogłoszenia: 162169 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 30009 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa 2 sztuk rzutników multimedialnych z zestawem do montażu podsufitowego oraz 2 sztuk ekranu rozwijanego wraz z montażem i sprzętu komputerowego dla Katedry Unesco UJ w Krakowie, ul.Czapskich 4.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa 2 sztuk rzutników multimedialnych z zestawem do montażu podsufitowego oraz 2 sztuk ekranu rozwijanego wraz z montażem i sprzętu komputerowego dla Katedry Unesco UJ w Krakowie, ul.Czapskich 4.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.21.00-1, 38.65.34.00-1, 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Progress systemy Komputerowe Sp. z.o.o, al.Mickiewicza 27, 31-120 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8196,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 9433,78

Oferta z najniższą ceną: 9433,78 / Oferta z najwyższą ceną: 10989,76

Waluta: PLN.

 

 

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ