Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R,
Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury
badawczej jednostek naukowych

Kraków, dnia 7 lipca 2010r.


Do wszystkich Wykonawców


dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy układu laserowego na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK)


Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

Szanowni Państwo,

Zgodnie z postanowieniami art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.; tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 i z 2008 r., Nr 171, poz. 1058 z późn. zm.), Biuro Zamówień Publicznych UJ uprzejmie informuje, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy PRECOPTIC Co. Wojciechowscy Sp.j., z siedzibą w Warszawie, kod: 01-934, przy ul. Arkuszowej 60, oferującej cenę: 398 134,80 zł. brutto oraz spełniającej wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta tej Firmy uzyskała: 30 pkt (kryterium oceny ofert: „cena brutto za przedmiot zamówienia - 100%").

Równocześnie informujemy, iż na realizację przedmiotowego zamówienia ofertę złożyła również:

 Firma CTL - Centrum Techniki Laserowej LASERINSTRUMENTS Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kod: 02-495, przy ul. Wiosny Ludów 49, oferując cenę brutto: 580 720,00 zł. Oferta tej Firmy uzyskała liczbę: 20.58 pkt;

 Firma EUROTEK INTERNATIONAL Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kod: 02-668, przy Al. Lotników 32/46, oferując cenę brutto: 408 523,10 zł. Oferta tej Firmy uzyskała liczbę: 29.25 pkt;

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy - Prawo zamówień publicznych, od powyższej decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia odwołania w formie i terminach przewidzianych postanowieniami art. 180 i nast. cyt ustawy. Szczegółowe uregulowania prawne dotyczące przysługujących Wykonawcom środków ochrony prawnej zostały zawarte w Dziale VI cyt. ustawy.

Zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem bądź drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, w związku z czym uprzejmie informujemy, iż umowa w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą zostanie zawarta dnia 20 lipca 2010r.

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przetargu.

Z poważaniem,

Monika Poniewierska

 

 

 

 

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ