Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków
tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51;
e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl


Kraków, dnia 13 lipca 2010 r

Adresaci:
1. QUBE-ELECTRONICS 42-622 Świerkulaniec ul. Bigaja 7
2. MARGOLA Systemy Komputerowe 31-563 Kraków, ul. Zwycięstwa 3
3. ProPTI Karol Głowa ul. Balicka 35, 30-149 Kraków
4. NKK SYSTEM ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków
5. Infocontrol Sp. z o.o. ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć:

Część pierwsza przedmiotu zamówienia:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 Firmy NKK SYSTEM ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, za cenę brutto w kwocie 1 527,44 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 10.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż:
• oferta nr 1 Firmy QUBE-ELECTRONICS 42-622 Świerkulaniec ul. Bigaja 7, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 8,43 pkt
• oferta nr 2 Firmy MARGOLA Systemy Komputerowe 31-563 Kraków, ul. Zwycięstwa 3, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 9,98 pkt
• oferta nr 3 Firmy ProPTI Karol Głowa ul. Balicka 35, 30-149 Kraków , otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 8,70 pkt
• oferta nr 5 Firmy Infocontrol Sp. z o.o. ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa , otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 9,59 pkt

 

Część druga przedmiotu zamówienia:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5 Firmy Infocontrol Sp. z o.o. ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa , za cenę brutto w kwocie 690,52 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 10.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż:
• oferta nr 1 Firmy QUBE-ELECTRONICS 42-622 Świerkulaniec ul. Bigaja 7, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 7,79 pkt
• oferta nr 2 Firmy MARGOLA Systemy Komputerowe 31-563 Kraków, ul. Zwycięstwa 3, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 9,93 pkt
• oferta nr 3 Firmy ProPTI Karol Głowa ul. Balicka 35, 30-149 Kraków , otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 8,69 pkt
• oferta nr 4 Firmy NKK SYSTEM ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 9,96 pkt

 

Część trzecia przedmiotu zamówienia:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 Firmy NKK SYSTEM ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, za cenę brutto w kwocie 2 985,34 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 10.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż:
• oferta nr 2 Firmy MARGOLA Systemy Komputerowe 31-563 Kraków, ul. Zwycięstwa 3, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 9,88 pkt
• oferta nr 3 Firmy ProPTI Karol Głowa ul. Balicka 35, 30-149 Kraków , otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 9,83 pkt
Jednocześnie Zamawiający informuje o unieważnieniu części III przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 93 ust. 2 PZP, bowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę 2 684,00 złotych brutto, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.


Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.
Umowy w przedmiotowym postępowaniu zostaną zawarte po dniu 13 lipca 2010 r.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub e-mailem na adres: bzp@adm.uj.edu.pl lub artur.wyrwa@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.


Z poważaniem,

Artur Wyrwa

Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ