Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków: wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dodatkowych elementów i urządzeń jako akcesorii uzupełniających do układu dla zadania inwestycyjnego pn.:Zintegrowany system nanoskopowy z konfokalnym mikroskopem ramanowskim oraz mikroskopem SNOM/AFM, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 456 /2010 (zamówienie uzupełniające)
Numer ogłoszenia: 193291 - 2010; data zamieszczenia: 20.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181699 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dodatkowych elementów i urządzeń jako akcesorii uzupełniających do układu dla zadania inwestycyjnego pn.:Zintegrowany system nanoskopowy z konfokalnym mikroskopem ramanowskim oraz mikroskopem SNOM/AFM, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 456 /2010 (zamówienie uzupełniające).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu dodatkowych elementów i urządzeń jako akcesorii uzupełniających do układu wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem personelu dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zintegrowany system nanoskopowy z konfokalnym mikroskopem ramanowskim oraz mikroskopem SNOM/AFM, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Przedmiotem postępowania i zamówienia uzupełniającego jest więc dostarczenie dodatkowych elementów w celu zautomatyzowania optomechanicznego połączenia typu Off-axis spektrometru ramanowskiego. Zakres zamówienia obejmuje: a) ZAUTOMATYZOWANIE OPTOMECHANICZNEGO POŁĄCZENIA TYPU OFFAXIS SPEKTROMETRU RAMANOWSKIEGO LABRAM HR FIRMY HORIBA JOBIN YVON Z MIKROSKOPEM SIŁ ATOMOWYCH FIRMY PARK SERII XE b) Wykonanie poziomego połączenia optycznego XE120AFM-spektrometr ramanowski (wyprowadzenie sygnału laserowego z i wprowadzenie sygnału ramanowskiego do spektrometru) c) Adaptacja układu AFM Park XE120 zawierająca - sprzężenie optyczne do modułu AFM - automatyczny układ XYZ do ogniskowania z możliwością przesunięć do 20mm we wszystkich kierunkach z precyzją pozycjonowania lepszą niż 50nm - dwa obiektywy o dużej ogniskowej: 50X SLMPL/0.35 i 50X SLMPL/0.50 - układ oświetlający Koehlera wraz z cyfrową kamerą TV - osłony na układy optyczne - niezbędną elektronikę i oprogramowanie - zestaw polaryzacyjny (płytka półfalowa oraz analizator) d) Instalacja nastąpi w Instytucie Fizyki przy ul. Reymonta 4 w Krakowie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.51.90.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza Andrzej Wiśniewski, ul. Kalinowa 41, 40-750 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81967,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 100000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 100000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 100000,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie zatwierdzenia trybu zamówienia z wolnej ręki - na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu dodatkowych elementów i urządzeń jako akcesorii uzupełniających do układu wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem personelu dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zintegrowany system nanoskopowy z konfokalnym mikroskopem ramanowskim oraz mikroskopem SNOM/AFM, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Przedmiotem postępowania i zamówienia uzupełniającego jest więc dostarczenie dodatkowych elementów w celu zautomatyzowania optomechanicznego połączenia typu Off-axis spektrometru ramanowskiego. Zakres zamówienia obejmuje: a) ZAUTOMATYZOWANIE OPTOMECHANICZNEGO POŁĄCZENIA TYPU OFFAXIS SPEKTROMETRU RAMANOWSKIEGO LABRAM HR FIRMY HORIBA JOBIN YVON Z MIKROSKOPEM SIŁ ATOMOWYCH FIRMY PARK SERII XE b)Wykonanie poziomego połączenia optycznego XE120AFM-spektrometr ramanowski (wyprowadzenie sygnału laserowego z i wprowadzenie sygnału ramanowskiego do spektrometru) c) Adaptacja układu AFM Park XE120 zawierająca - sprzężenie optyczne do modułu AFM - automatyczny układ XYZ do ogniskowania z możliwością przesunięć do 20mm we wszystkich kierunkach z precyzją pozycjonowania lepszą niż 50nm - dwa obiektywy o dużej ogniskowej: 50X SLMPL/0.35 i 50X SLMPL/0.50 - układ oświetlający Koehlera wraz z cyfrową kamerą TV - osłony na układy optyczne - niezbędną elektronikę i oprogramowanie - zestaw polaryzacyjny (płytka półfalowa oraz analizator) Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, oraz nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego, a ustalona została w oparciu o posiadaną ofertę wstępną wykonawcy, obejmującą cały zakres planowanego kontraktu. Osobą upoważnioną do udzielania dodatkowych informacji zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia jest Pan mgr Piotr Piątkowski. Zgodnie z zapisem art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki mimo, iż tryb ten stanowi odstępstwo od zasady konkurencyjności i może być stosowany jedynie w przypadkach szczególnych, wyraźnie i enumeratywnie wyliczonych przez ustawodawcę. Dlatego mając powyższe na uwadze postanowiono skorzystać z uprawnień przewidzianych w ustawie i zastosować tryb udzielenia zamówienia z wolnej reki. Zgodnie bowiem z art. 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przedmiotem postępowania i zamówienia uzupełniającego jest dostarczenie dodatkowych elementów w celu zautomatyzowania optomechanicznego połączenia typu Off-axis spektrometru ramanowskiego. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki zgodnie z powołaną podstawą prawną, umożliwia terminową realizację zadań w ramach powołanego Projektu, jak również pozostaje w zgodzie z poszanowaniem zasady celowego, efektywnego a przede wszystkim oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Przedmiot niniejszego postępowania objęty trybem zamówienia z wolnej ręki uwzględniony został w informacji o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP, zamieszczonej w punkcie 20) siwz w postępowaniu podstawowym, na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy elementów i urządzeń dla zadania inwestycyjnego pn.:Zintegrowany system nanoskopowy z konfokalnym mikroskopem ramanowskim oraz mikroskopem SNOM/AFM, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie, o nr sprawy: CRZP/UJ/3/2010. Postępowanie podstawowe było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ PZP (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr: 2010/S 7-007511. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Biorąc pod uwagę wskazany powyżej stan faktyczny a w szczególności fakt, iż do dalszego prawidłowego funkcjonowania Zintegrowanego systemu nanoskopowego z konfokalnym mikroskopem ramanowskim oraz mikroskopem SNOM/AFM konieczne jest zamówienie ww. elementów jako akcesoriów uzupełniających, w konsekwencji uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego też, należy udzielić zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji w trybie z wolnej ręki, jedynemu możliwemu w tym przypadku wykonawcy, czyli firmie COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza Andrzej Wiśniewski, ul. Kalinowa 41, 40-750 Katowice. Zdaniem wnioskodawcy, zastosowanie w opisanej sytuacji trybu zamówienia z wolnej ręki w żadnej mierze nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i pełnego dostępu do zamówienia, gdyż z opisanych wyżej przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze istnieje wyłącznie jeden wykonawca zamówienia i niemożliwym jest przeprowadzenie postępowania w jakimkolwiek z konkurencyjnych trybów.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ