Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków
tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51;
e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl


Kraków, dnia 2 sierpnia 2010

Adresat:

1. Firma Instalacyjno- Budowlana INDOM 31-616 Kraków os. Złotego Wieku 16/29
2. Firma Remontowo- Budowlana KWAP-BUD inż. Jerzy Wapiński 31-158 Kraków, ul. Krowoderska 74/12
3. Infopol Rafał Szczerba 41-909 Bytom, ul. Fabryczna 10

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy przygotowania podłoża (usunięcia ubytków, pęknięć itp. oraz gruntowania) i dwukrotnego malowania ścian i sufitów w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć:

Całość przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 Firmy: Firma Instalacyjno- Budowlana INDOM 31-616 Kraków os. Złotego Wieku 16/29, za cenę brutto w kwocie 69 998,20 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30 pkt
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż:
oferta nr 2 Firmy: Firma Remontowo- Budowlana KWAP-BUD inż. Jerzy Wapiński 31-158 Kraków, ul. Krowoderska 74/12, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 21,66 pkt
oferta nr 3 Firmy: Infopol Rafał Szczerba 41-909 Bytom, ul. Fabryczna 10
, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena 13.68 pkt

 


Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.
Umowy w przedmiotowych postępowaniach zostaną zawarte po dniu 08 sierpnia 2010 r.


Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub e-mailem na adres: artur.wyrwa@uj.edu.pl lub bzp@adm.uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.


Z poważaniem,

Artur Wyrwa

Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ