Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 09 sierpnia 2010 r.

Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm., zwanej dalej PZP), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego (notebooków oraz drukarki) dla potrzeb projektu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD).

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu uznał, iż:
• Najkorzystniejszą ofertę w części 1 postępowania złożyła Firma Zakład Informatyczny PASCOM Krzysztof Perek, ul. Krakowska 18, 32-300 Olkusz (oferta nr 3), spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 7 654,50 złotych brutto, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 10,00 pkt
Zestawienie pozostałych ofert:
o oferta nr 1 Firmy Qube - Electronics Jędrzej Kubica, u. Bizja 7, 42-622 Świerklaniec, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,22 pkt
o oferta nr 5 Firmy Infocontrol Sp. z o.o., ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 8,93 pkt
o oferta nr 6 Firmy Elektronika Sp. z o.o., ul. Józefa 26, 31-056 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 8,59 pkt
o oferta nr 7 Firmy NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J., ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 8,76 pkt
o oferta nr 8 Firmy ProPTI Karol Głowa, ul. Balicka 35, 30-149 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,95 pkt
o oferta nr 9 Firmy PWH WIP Małgorzata Szczepanik -Grzywocz, ul. Św. Jana 11, 44-200 Rybnik, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 8,50 pkt
o oferta nr 10 Firmy Servus - Comp A. Popiołek J. Kasperski Sp.J., ul. Chełmońskiego 178, 31-348 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 8,60 pkt
o oferta nr 11 Firmy MK System L. Majewski, Z. Kadzik, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9, 31-867 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 8,59 pkt
o oferta nr 12 Firmy SCIENTIFIC S.A., Al. Komisji Edukacji Narodowej 105, 02-722 Warszawa, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,00 pkt

Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta z dniem przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, gdyż wartość przedmiotu zamówienia jest poniżej tzw. „progów unijnych", a ponadto w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy, ani nie odrzucono żadnej oferty.

• Najkorzystniejszą ofertę w części 2 postępowania złożyła ProPTI Karol Głowa, ul. Balicka 35, 30-149 Kraków (oferta nr 8), spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 25 729,80 złotych brutto, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 10,00 pkt
Zestawienie pozostałych ofert:
o oferta nr 1 Firmy Qube - Electronics Jędrzej Kubica, u. Bizja 7, 42-622 Świerklaniec, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 8,43 pkt
o oferta nr 2 Firmy CRANN Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 52, 31-425 Kraków otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,94 pkt
o oferta nr 3 Firmy Zakład Informatyczny PASCOM Krzysztof Perek, ul. Krakowska 18, 32-300 Olkusz, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 8,70 pkt
o oferta nr 4 Firmy F.H.U „GRAWIT", Górny Bór 5, 43-430 Skoczów, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 8,84 pkt
o oferta nr 5 Firmy Infocontrol Sp. z o.o., ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,09 pkt
o oferta nr 6 Firmy Elektronika Sp. z o.o., ul. Józefa 26, 31-056 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,90 pkt
o oferta nr 7 Firmy NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J., ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,86 pkt
o oferta nr 9 Firmy PWH WIP Małgorzata Szczepanik -Grzywocz, ul. Św. Jana 11, 44-200 Rybnik, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,92 pkt
o oferta nr 10 Firmy Servus - Comp A. Popiołek J. Kasperski Sp.J., ul. Chełmońskiego 178, 31-348 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,92 pkt
o oferta nr 11 Firmy MK System L. Majewski, Z. Kadzik, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9, 31-867 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 9,81 pkt
o oferta nr 12 Firmy SCIENTIFIC S.A., Al. Komisji Edukacji Narodowej 105, 02-722 Warszawa, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 7,79 pkt
Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta z dniem przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, gdyż wartość przedmiotu zamówienia jest poniżej tzw. „progów unijnych", a ponadto w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy, ani nie odrzucono żadnej oferty.

• Najkorzystniejszą ofertę w części 2 postępowania złożyła ProPTI Karol Głowa, ul. Balicka 35, 30-149 Kraków (oferta nr 8), spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 732,00 złotych brutto, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 10,00 pkt
Zestawienie pozostałych ofert:
o oferta nr 1 Firmy Qube - Electronics Jędrzej Kubica, u. Bizja 7, 42-622 Świerklaniec, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 6,36 pkt
o oferta nr 2 Firmy CRANN Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 52, 31-425 Kraków otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 5,27 pkt
o oferta nr 3 Firmy Zakład Informatyczny PASCOM Krzysztof Perek, ul. Krakowska 18, 32-300 Olkusz, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 6,78 pkt
o oferta nr 4 Firmy F.H.U „GRAWIT", Górny Bór 5, 43-430 Skoczów, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 5,26 pkt
o oferta nr 5 Firmy Infocontrol Sp. z o.o., ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 5,31 pkt
o oferta nr 6 Firmy Elektronika Sp. z o.o., ul. Józefa 26, 31-056 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 5,19 pkt
o oferta nr 7 Firmy NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J., ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 7,42 pkt
o oferta nr 9 Firmy PWH WIP Małgorzata Szczepanik -Grzywocz, ul. Św. Jana 11, 44-200 Rybnik, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 5,21 pkt
o oferta nr 10 Firmy Servus - Comp A. Popiołek J. Kasperski Sp.J., ul. Chełmońskiego 178, 31-348 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 6,67 pkt
o oferta nr 11 Firmy MK System L. Majewski, Z. Kadzik, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9, 31-867 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 5,23 pkt
Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta z dniem przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, gdyż wartość przedmiotu zamówienia jest poniżej tzw. „progów unijnych", a ponadto w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy, ani nie odrzucono żadnej oferty.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub e-mailem na adres: bzp@adm.uj.edu.pl lub m.jasek@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 


Z poważaniem,
Małgorzata Jasek

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ