Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R,
Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury
badawczej jednostek naukowych

21/08/2010 S162 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
I.II.IV.V.VI.
PL-Kraków: Lasery

2010/S 162-249259

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
Kontaktowy: Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków
Do wiadomości: Monika Poniewierska
31-007 Kraków
POLSKA
Tel. +48 124324450
E-mail: bzp@uj.edu.pl, monika.poniewierska@uj.edu.pl
Faks +48 124324451

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.uj.edu.pl

Adres profilu nabywcy http://www.przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Edukacja
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Zakup i dostawa układu laserowego o parametrach technicznych podanych w SIWZ, na potrzeby projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK).

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Kraków, Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Fotoniki, ul. Reymonta 4, 30-059.

Kod NUTS PL214

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy układu laserowego o parametrach technicznych podanych w SIWZ, na potrzeby projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK). Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę transportu, instalacji i uruchomienia aparatury w siedzibie odbiorcy i użytkownika oraz przetestowania jej w obecności upoważnionego pracownika zamawiającego.
2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R; Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych (POIG.02.02.00-00-003/08). Przedmiot zamówienia ujęto w poz. 158 harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

3. Szczegółowe informacje na temat zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznawania środków finansowych i ich wydatkowania oraz zasad promocji znajdują się na stronie: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/europejski+fundusz+rozwoju+regionalnego/.

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38636100

II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak

II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 320 000,00 PLN
Bez VAT

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
CRZP/UJ/236/2010

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2010/S 099-149573 z dnia 22.5.2010

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 1 - NAZWA Zakup i dostawa układu laserowego o parametrach technicznych podanych w SIWZ, na potrzeby projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK).
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
20.7.2010

V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3

V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
PRECOPTIC Co. Wojciechowscy Sp.j.
ul. Arkuszowa 60
01-934 Warszawa
POLSKA
E-mail: precoptic@precoptic.pl
Tel. +48 228355473
Internet: www.precoptic.pl
Faks +48 228355473

V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 320 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 326 340,00 PLN
Bez VAT

V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R; Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych (POIG.02.02.00-00-003/08). Przedmiot zamówienia ujęto w poz. 158 harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587701
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Pkt 17) 1. SIWZ: Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
2.1 Odwołanie:
2.1.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2.1.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2.1.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
2.1.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub emailem.
2.1.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych postanowieniami art. 182 ustawy PZP.
2.1.6 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
2.1.7 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
2.1.8 Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
2.1.9 Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17) 1.1.7 SIWZ nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
2.1.10 Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym, jeżeli ustawa PZP nie stanowi inaczej.
2.2 Zawiadomienie:
2.2.1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
2.2.2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności
2.2.3. Na czynność wskazaną w pkt powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy PZP.
2.3 Opozycja:
2.3.1 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu prawnego w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie to nie przysługuje skarga.
2.4 Skarga:
2.4.1 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
2.4.2 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza się opłatę.
2.4.3 Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
2.5 Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198 PZP

VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
19.8.2010

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ