Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 


BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków
tel. +4812-663-39-03, fax +4812-432-44-51;
e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl

 

 

 

 

Kraków, dnia 29.07.2010 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póżn. zm.) w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy papieru higienicznego i ręczników papierowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Nr sprawy: CRZP/480/2010 uprzejmie informujemy, iż za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:
Firma Handlowa „PRIMA" Zdzisław Noga, ul. Grzegórzecka 79, 31-599 Kraków
Uzasadnienie wyboru:
Oferta została złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w posterowaniu, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca zaoferował najniższą cenę w postępowaniu, tj. kwotę brutto: 571 570,00zł. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena ryczałtowa brutto 100%" uzyskując w tym kryterium łącznie od wszystkich członków komisji 40 pkt.

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:
1. Firma Handlowa „ABC" Krzysztof Bobula, Andrzej Bobula S.J. ul. Bożego Ciała 15, 31-059 Kraków - wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 851 996,00 zł, za co otrzymał w kryterium „cena ryczałtowa brutto 100%" łącznie od wszystkich członków komisji 26,84 pkt.
2. MERIDA Sp. z o.o. ul. Wrocławska 75, 30-011 Kraków - wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 778 067,20 zł za co otrzymał w kryterium „cena ryczałtowa brutto 100%" łącznie od wszystkich członków komisji 29,40 pkt
3. Firma Handlowa SOFT ul. Jerzmanowskiego 32/30 Dział Handlowy ul. Przewóz 2, 30-716 Kraków - wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 761 475,20 zł za co otrzymał w kryterium „cena ryczałtowa brutto 100%" łącznie od wszystkich członków komisji 30,04 pk

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta, ani też nie wykluczono żadnego wykonawcy, stąd też z uwagi na zaistnienie przesłanek z art. 94 ust. 2 pkt 3) umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą zostać zawarte z dniem 29.07.2010 r, tj przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy.
Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale VI ustawy PZP art. 179 - 198g.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma faksem na numer tel/faks +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: bzp@ uj.edu.pl W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

z poważaniem
Urszula Wilgocka

Otrzymują:
1. Firma Handlowa „PRIMA" Zdzisław Noga, ul. Grzegórzecka 79, 321-559 Kraków
2. Firma Handlowa „ABC" Krzysztof Bobula, Andrzej Bobula S.J. ul. Bożego Ciała 15, 31-059 Kraków
3. Firma Handlowa SOFT ul. Jerzmanowskiego 32/30 Dział Handlowy ul. Przewóz 2, 30-716 Kraków
4. MERIDA Sp. z o.o. ul. Wrocławska 75, 30-011 Kraków
5. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
6. a/a.

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ