Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 203429-2010 z dnia 2010-07-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego (notebooków oraz drukarki) dla potrzeb projektu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD)
Termin składania ofert: 2010-08-06

--------------------------------------------------------------------------------


Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego (notebooków oraz drukarki) dla potrzeb projektu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD)
Numer ogłoszenia: 241537 - 2010; data zamieszczenia: 06.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 203429 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450 , faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego (notebooków oraz drukarki) dla potrzeb projektu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego (notebooków oraz drukarki) dla potrzeb projektu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8, 30.21.31.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) Environmental stress, population viability and adaptations.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1
Nazwa: notebook
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Informatyczny PasCom Krzysztof Perek, ul. Krakowska 18, 32-300 Olkusz, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 7654,50

Oferta z najniższą ceną: 7654,50 / Oferta z najwyższą ceną: 8999,94

Waluta: PLN.

Część NR: 2
Nazwa: notebook - 10 sztuk
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ProPTI Karol Głowa, ul. Balicka 35, 30-149 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 25729,80

Oferta z najniższą ceną: 25729,80 / Oferta z najwyższą ceną: 32988,80

Waluta: PLN.

Część NR: 3
Nazwa: drukarka laserowa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ProPTI Karol Głowa, ul. Balicka 35, 30-149 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 732,00

Oferta z najniższą ceną: 732,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1410,32

Waluta: PLN.

 

 

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ