Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

 

Kraków, dn. 30 września 2010 r.

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na przedłużenie gwarancji technicznej o rok na klaster serwerów SUN FIRE V890 dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

Firma Siemens IT Solutions and Services Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa Kraków (oferta 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę  17.812,00 złotych brutto za co otrzymała: 10 pkt.

Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.

Umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta po dniu 30 września 2010 r.

 

Piotr Molczyk

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ