Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Zamówienie, jako projekt pn „Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów"
współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.1.2.

 

 

Kraków, dnia 20.10.2010 r,

do wszystkich Wykonawców

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), w zakresie wyłonienie wykonawcy w zakresie przeprowadzenie badań laboratoryjnych metodą wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej nanostruktury katalizatorów dla potrzeb projektu pt „Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów" realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków. Nr sprawy: CRZP/UJ/628/2010

 

Uprzejmie informujemy, iż postępowanie prowadzone na opisany powyżej zakres przedmiotowy zostało unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP z uwagi na fakt, iż obarczone jest ono wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Zamawiający zawiadamia ponadto, iż przewiduje ponowne  uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po opracowaniu niezbędnych dokumentów.


                                                                                                                                                                                                                       Urszula Wilgocka

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ